Environmentálne problémy

Problémy týkajúce sa životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a sú neúprosnou daňou za komfort, ktorý si väčšina sveta dnes môže dovoliť. Tieto problémy postihujú všetky zložky životného prostredia, t.j. vodu, ovzdušie, pôdu a biotu a vyňatý nie je ani človek. Stránka by mala poskytnúť aspoň malú časť z toho, čo každodenne rezonuje v spoločnosti a núti ju zavádzať opatrenia na ochranu všetkého ako živého tak aj neživého. Na tejto stránke sa budete môcť stretnúť s niektorými problémami, ktoré súvisia s:

 • hydrosférou – nadbytok živín - eutrofizácia, znečisťovanie vôd, prísun toxických látok – Hg, Cd, organocíny, a pod.
 • pedosférou – erózia a znečisťovanie pôd, znižovanie úrodnosti, a pod.
 • atmosférou – emisie skleníkových plynov, smog, poškodzovanie ozónovej vrstvy, mestské tepelné ostrovy, kyslé dažde
 • biotou – toxicita anorganických látok (hlavne kovov) a organických látok (hlavne PCB, dioxínov, furánov, chlórovaných uhľovodíkov), mutagenita, karcinogenita, teratogenita, zdravotné riziká.
Pozornosť sa bude venovať aj hodnoteniu environmentálnych rizík a ozdravným procesom, napr. fytoremediáciám.

Autor: Agáta Fargašová
Názov: Civilizačné ochorenia. Máme šancu ostať zdraví?

Typ: Prezentácia (ozvučená)


Prezentácia je úvodnou prednáškou z cyklu prednášok venovaných vplyvu spôsobu života na zdravie človeka, ktoré boli pripravené pre poslucháčov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave. Prednáška definuje zdravie a faktory, od ktorých závisí a ktoré ho ovplyvňujú. Podrobnejšie rozoberá stres, jeho rôzne formy a dôsledky a charakterizuje hlavné stresory. Druhá časť prednášky je venovaná výžive, dôsledkom zlých stravovacích návykov a rizikám, ktorým sme pri súčasnej príprave a distribúcii potravín vystavení. Prezentácia je ozvučená nahrávkou urobenou priamo na prednáške.

Autor: Jana Ružičková

Názov: Chránené a ohrozené druhy rastlín na Slovensku

Autori: Jana Ružičková, Zuzana Moravčíková, Blanka Lehotská

Názov: Ochrana a využívanie krajiny

Typ: Učebnica

 1. Teoretické východiská pre ochranu a využívanie prírody a krajiny
 2. Hodnotenie krajiny v kontexte zmien krajinnej štruktúry
 3. Koncepcie ochrany a tvorby krajiny
 4. Špecifiká využívania a ochrany rôznych typov krajiny
 5. Medzinárodné aspekty ochrany krajiny a národná legislatíva
 6. Príklady zadaní praktických úloh
 7. Terminologický slovník

Autor: Agáta Fargašová
Názov: Distribúcia kovov v životnom prostredí

Obsah

 1. História akumulácie kovov
 2. Prírodné a antropogénne zdroje kovov
 3. Globálna distribúcia kovov
 4. Ovzdušie
 5. Voda
 6. Pôda
 7. Biota
 8. Globálne účinky kovov
 9. Trendy budúcnosti


Autor: Mirko Bohuš
Názov: Vlk a medveď ("O červenej Karkulke" a iné rozprávky a fakty)


Prezentácia odznela v rámci cyklu prednášok pripravených pre Univerzitu tretieho veku (UTV) na Komenského univerzite v Bratislave v študijnom programe Človek a príroda. Jej cieľom je ozrejmiť fakty týkajúce sa veľkých predátorov a ich významu v ekosystéme. Prezentácia sa podrobnejšie venuje popisu a charakterizácii spôsobu života dvoch veľkých predátorov z našich lesov vlkovi dravému a medveďovi hnedému. Zaujímavou formou podáva informácie o spôsobe života týchto šeliem, vzťahu človeka k nim od dôb existencie v jaskyniach až po súčasnosť, vrátane lovu aj ochrany týchto predátorov. Uvedené sú aj areály ich rozšírenia a prezentácia je oživená viacerými rozprávkovými príbehmi. Na atraktivite jej dodáva ozvučenie, ktoré do prezentácie urobil sám autor.