Autor: Agáta Fargašová
Názov: Civilizačné ochorenia. Máme šancu ostať zdraví?

Typ: Prezentácia (ozvučená)


Prezentácia je úvodnou prednáškou z cyklu prednášok venovaných vplyvu spôsobu života na zdravie človeka, ktoré boli pripravené pre poslucháčov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave. Prednáška definuje zdravie a faktory, od ktorých závisí a ktoré ho ovplyvňujú. Podrobnejšie rozoberá stres, jeho rôzne formy a dôsledky a charakterizuje hlavné stresory. Druhá časť prednášky je venovaná výžive, dôsledkom zlých stravovacích návykov a rizikám, ktorým sme pri súčasnej príprave a distribúcii potravín vystavení. Prezentácia je ozvučená nahrávkou urobenou priamo na prednáške.