Distribúcia kovov v životnom prostredí

5. Ovzdušie

  

Ovzdušie – pokiaľ ide o ovzdušie, kovy, ktoré sa uvoľnia z priemyselných zdrojov sa rýchlo rozptýlia do rôznych oblastí životného prostredia. V atmosfére sa vyskytujú veľmi rozmanité zlúčeniny kovov. Až na niektoré výnimky sa kovy v atmosfére vyskytujú vo forme pevných častíc. Emisie kovov do atmosféry sú ako zprírodných (terestrických, morských, vulkanických a biogénnych) tak aj z antropogénnych zdrojov (spaľovanie, priemysel, automobilizmus). Dôležitou je otázka, do akej miery antropogénne emisie ovplyvňujú prirodzené geochemické cykly kovov a aká je úloha prírodných a antropogénnych aerosolových častíc v globálnej chémii troposféry. Je zrejmé, že atmosferické vstupy antropogénnych stopových toxických kovov vedú k obohateniu aj eventuálne vzdialeného životného prostredia vysokých alpských oblastí a Arktídy. Zvýšené hladiny pár alebo častíc obsahujúcich kovy zvyšujú riziko ekologického účinku a zdravotných problémov po inhalácii, hlavne v husto osídlených oblastiach.

  

Výskyt stopových kovov v atmosfére je závislý od intenzity zdroja, atmosferického rozptylu a spadu (depozície). Kým väčšina údajov je zameraná na obsahy SO2 a NOx a celkový obsah pevných častíc, údaje o emisiách kovových zlúčenín sa vyskytujú len ojedinelo. Jasnú prevahu však majú v antropogénnych emisiách As, Cd, Cu, Cr, Pb a Zn. V husto osídlených oblastiach sú antropogénne emisie kovov dominantné. Antropogénne emisie Be, Co, Sb a Se vznikajú predovšetkým pri spaľovaní uhlia, Ni a V prevládajú pri horení nafty, As, Cd, Cu a Zn sú emitované hlavne pri tavbe nekovových rúd a pri sekundárnej produkcii rastlín. Cr a Mn sú uvoľňované vo veľkých množstvách zo železiarní a oceliarní a prevládajúcim zdrojom Pb je automobilová doprava, ktorá neustále narastá.

  

Najväčšími emisnými oblasťami v Európe sú 1. oblasť bývalého Sovietskeho zväzu, 2. Poľsko, Česká republika a Slovensko, 3. krajiny Beneluxu a západná časť Nemecka. Významné zdroje Zn a V sú umiestnené v Británii, Španielsku a Taliansku. Kým emisie Zn a V sú v Európe distribuované relatívne rovnomerne, emisie As, Cd, Cu, Cr, Mn a Be sú koncentrované hlavne v strednej a východnej Európe. Životné prostredia miest môže byť pre vysoký obsah toxických kovov považované za „horúce miesta“ pre organizmy. Priemerné koncentrácie vzdušných stopových kovov v mestských oblastiach všeobecne prekračujú hladiny vo vidieckych oblastiach 5 až 10-násobne. So vzrastom tohoto znečistenia sa kontaminácia ovzdušia miest toxickými kovmi stane pravdepodobne jedným znajzávažnejších zdravotných problémov pre nasledujúce generácie. Najvyššie koncentrácie Pb sa pri sledovaní jeho globálnej distribúcie zistili v blízkosti mestských priemyselných oblastí severnej Európy a východu Severnej Ameriky a najnižšie hladiny boli namerané v Antarktíde (južný pól).