Distribúcia kovov v životnom prostredí

6. Voda

  

Voda – koncentrácie stopových kovov v pevninových vodách závisia od atmosferických zrážok a vplyvov počasia na pôdu a podkladové horniny. Vplyvom ľudskej činnosti sa tok a distribúcia stopových kovov vo veľkej časti sladkovodných zdrojov zvýšil. Najmä atmosféra sa stala kľúčovým médiom pri prenose polutantov stopových kovov ku vzdialeným vodným ekosystémom. V globále atmosferický transport dodáva ročne do vodných tokov viac ako 70 % Pb a V, asi 30 % Cu a asi 20 % Cd. Veľkým množstvom kovového znečistenia prispievajú aj domové a priemyselné odpadové vody a mestské splašky. Tieto výtoky sa často stávajú bodovými zdrojmi a môžu viesť k nadmerným miestnym záťažiam vo vode. Sladkovodné ekosystémy sú na vstupy ťažkých kovov veľmi citlivé. Ich objemy sú často malé a koncentrácie pozadia stopových kovov sú v nich veľmi nízke. Už malé prídavky kovov z antropogénnych zdrojov môžu zmeniť ich obsahy v rezervoároch a zvýšiť distribúciu kovov do ekosystému. Kovy sú vo vodnom prostredí často vo formách prijateľných pre biotu a aj zdanlivo nízke koncentrácie sa potom môžu kumulovať vo vysokých hladinách v potravovom reťazci.

  

Dnes značne narastá aj vplyv človeka na oceánske cykly stopových prvkov. Napr. antropogénny tok Pb do oceánu je dostatočne veľký na to, aby zmenil morský cyklus tohoto prvku. Typický profil Pb v oceánskom vodnom stĺpci je teraz determinovaný intenzívnym atmosferickým tokom a je iný ako profily ostatných stopových kovov, ktoré majú menšie antropogénne vstupy. Izotopová skladba Pb vpovrchových vodách oceánov sa posunula smerom k izotopovému pomeru priemyselného Pb používaného vblízkych suchozemských zdrojoch. Priemerný obsah Pb v zmiešaných povrchových vrstvách severného Atlantiku, ktorý je znečistený, je asi 27-krát vyšší ako hladiny v podobných vrstvách južného Pacifiku, ktorý je menej znečistený. V priebehu posledného storočia sa zaznamenal 15 násobný rozdiel v obsahu Pb v rastových častiach schránok koralov. Dokonca aj sedimenty v hĺbke Atlantického oceánu poukazujú na prenikavé zvýšenie obsahu Pb a zmenu jeho izotopického zloženia.