Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)


        
 
Druh:
Lat.:
Pop.:
Popis druhu:
Mapa výskytu:
Popis mapky:
Pôvod:
Šírenie:
Výskyt na Slovensku:
Opatrenia:
Zdroje:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Druh: Slizovec iberský Arion lusitanicus (Mabille, 1868) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvod nie je známy
 • predpoklad, že pochádza z juhu Európy (Slotsbo, 2014), resp. západnej Európy (Horsák a Dvořák, 2002, Čejka et al., 2006)

Šírenie:
 • prvé výskyty mimo pôvodného rozšírenia spadajú do 50-tych rokov 20. storočia
 • introdukcia prebiehala smerom na sever a severovýchod Európy (Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko), na juhovýchod (Taliansko a Bulharsko)
 • prvý overený výskyt: Švédsko 1975, Poľsko 1987, Nórsko 1988, Fínsko 1990, Dánsko 1991 (Weidema 2006), Česká republika 1991 (Juřičková, 1995)
Výskyt na Slovensku:
 • 1992 Liptovský Mikuláš, 1993 Košice a Michalovce (Reischütz, 1994)
 • súčasnosť celé územie (Čejka et al., 2006)
Opatrenia:

 • metóda suchej a dobre obhospodarovanej pôdy 
 • vybudovanie zábrany okolo úrody, vrchný okraj zábrany musí byť zahnutý smerom von, aby sa znemožnil vstup mäkkýša k úrode
 • mechanická zábrana, záhony sa ohradia 10 cm širokým pásom pilín, ktoré sa následne polejú čiernou kávou, 1 až 2 % roztok kofeínu pôsobí na slizovce ako nervový jed, 
 • iné prekážky, napr. dusíkaté a pálené vápno či popol
 • ručný zber
 • pasce (vlhké dosky alebo nádoby zakopané do zeme a naplnené pivom)
 • chemické prípravky (muluskocídy): nervový jed methiocarb, preparáty s účinnou látkou metaldehyd, ktorá pôsobí ako dotykový a požerový jed
 • prípravky na biologickej báze (prípravok na báze hlístice Phasmarhabditis hermaphrodit)
 • malakofágni predátori (čeľaď chrobákov: Lampyridae, Homalisidae, Lycidae, Carabidae a Staphylinidae, malakofágne druhy mäkkýšov: Oxychilus draparnaudi a Oxychilus cellarius, stavovce: Erinaceus sp., kačica indický bežec Anas platyrhynchos f. domestica (Lejčar, 2014)
Druh: Škľabka ázijská Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodný areál rozšírenia: východná a juhovýchodná Ázia (povodie rieky Amur, Čína, Hong Kong, Taiwan, Kambodža, Thajsko a Japonsko) (Čejka, 2007b)

Šírenie:

 • do Európy zavlečená neúmyselne zrejme vo forme glochídií
 • transportovaná na žiabrach niektorých druhov rýb (Osteichthyes): amura bieleho (Ctenopharyngodon idella), tolstolobikov (Hypophthalmichthys molitrix, Arstichthys nobilis), hrúzovca sieťovaného (Pseudorasbora parva), karasa (Carassius auratus gibelio) (Čejka, 2007b)
 • prvý mimo ázijský výskyt: Rumunsko 1979 (Sárkány-Kiss 1986)
 • Maďarsko 1984 v riekach  Körös, Tise a Dunaj (Kiss, 1990)

Výskyt na Slovensku:

 • na Slovensku objavená Košelom (1995), ktorý zachytil jeden adultný exemplár neďaleko Číčova v inundácií Dunaja (Halgoš, 1999)
 • výskyt v riekach Ipeľ, Hron a Malý Dunaj (Šteffek et al., 2006)
 • výskyt vo vodách Malý Dunaj pri Kolárove, v NPR Apáli v Lándorskom kanáli a v ramene Dunaja v Štúrove (Čejka, 2007a)
 • Podunajská a Východoslovenská rovina a Hronská a Ipeľská pahorkatina (Čejka, 2007b)

Opatrenia:

 • nie sú vypracované, ale sú spracované opatrenia, ktoré sa používajú na kontrolu viacerých inváznych lastúrnikov
 • ručný zber
 • fyzické odstránenie inváznych populácií sanáciou dna
 • plynové nepriepustné bentické prekážky, napríklad z PVC, ktoré zapríčiňujú úhyn lastúrnikov (Bivalvia) limitovaním prísunu rozpusteného kyslíka (Wittmann et al., 2012)
 • využitie ich prirodzených predátorov, ku ktorým patrí široká škála druhov, vrátané rýb  (Osteichthyes), vtákov (Aves) a kôrovcov (Crustacea) (Molloy et al., 1997)
 • biocíd BioBullets 
 • Zequanox je založený na báze baktérie, ktorá pôsobí ako moluskocíd
 • esenciálny olej z tymianu (Thymus) alebo výťažok z druhu Eichhornia (Sousa et al., 2014)
Druh: Ploskáčik pagaštanový Cameraria ohridella (Deschka & Dimic 1985) 

Viac info

Pôvod:

 • prvý raz zaznamenaný v roku 1984 v Macedónsku v blízkosti Ohridského jazera a v roku 1986 bol podľa tohto jazera pomenovaný ako Cameraria ohridella (Vakula et al., 2012)
 • nie je vylúčené, že sa jedna o izolovaný výskyt a druh pochádza z Ázie (Galko et al. 2012a)

Šírenie:

 • do strednej Európy sa dostal pravdepodobne náhodne z Balkánu
 • prvý záznam o výskyte tohto druhu mimo Macedónska pochádza z rakúskeho mesta Linz z roku 1989
 • v roku 1990 bol zaznamenaný výskyt v okolí mesta Enns
 • v roku 1992 bol zaznamenaný v Taliansku
 • v roku 1993 v Maďarsku, Nemecku a v Českej republike (Galko et al., 2012b)

Výskyt na Slovensku:

 • prvýkrát detekovaný v roku 1994 na troch rôznych lokalitách v okolí Bratislavy
 • v roku 1995 v okresoch Senica a Trnava (Siviček et al., 1997)
 • v rokoch 1996 až 1997 v oblasti celého juhovýchodného Slovenska
 • silne invadované oblasti: Bratislava, Malacky, Šaštín – Stráže

Opatrenia:

 • sústavné hrabanie opadaného lístia spolu s kuklami potláča najmä výskyt imág, pozbieraný materiál likvidovať spaľovaním alebo kompostovaním (Weismann, Habuštová, 2001)
 • insekticídy s morforegulačným účinkom (inhibítory tvorby chitínu - Rimone 10EC, Dimilin 48SC), postrek sa aplikuje v mesiacoch máj až apríl
 • odporúčajú sa insekticídy zo skupiny organofosfátov, pyretroidov a regulátorov rastu
 • vysokotlakový postrekovač (aspoň 40 atmosfér), kolmý dostrek by mal dosahovať minimálne 30 metrov, aby bolo zabezpečené ošetrenie celej dreviny
 • vstrek insekticídu do kmeňa stromu (Halgoš in verb., 2015)
Druh: Lienka ázijská Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 

Viac info

Pôvod:

 • územie strednej a východnej Ázie, Euroázie, zahŕňajúc Čínu, Taiwan, Japonsko, Mongolsko a severnú strednú a východnú Čínu (Roy, Roy, 2008)

Šírenie:

 • zámerne introdukovaná za účelom biologickej kontroly vošiek (Aphidinea) a kokcídií (Coccidia) (Brown et al., 2008)
 • dnes známa z územia celého mierneho pásma (Osawa, 2011)
 • prvé zámerné vysadenie do západnej Európy z Číny bolo v roku 1982 v južnom Francúzsku, a do roku 1991 sa aklimatizovala (Coutanceau, 2006 In: Panigaj et al., 2014)
 • zdrojom európskej populácie lienky sú druhy pochádzajúce zo Severnej Ameriky (Lombaert et al., 2010)
 • lienka ázijská je známa z 26 krajín Európy (Brown et al., 2011)

Výskyt na Slovensku:

 • pravdepodobne prenikla na Slovensko zo susedných krajín, z Českej republiky a/alebo z Rakúska (Brown et al., 2011)
 • nie je možné vylúčiť možnosť šírenia druhu z Maďarska a Poľska (Panigaj et al., 2014)

Opatrenia:

 • preventívnym opatrením je zastavenie používania lienky ázijskej (Harmonia axyridis) na účely biologickej kontroly
 • na zamedzenie vstupu do budov je potrebné utesniť všetky otvory, ako tesnenie je vhodné použiť kvalitný silikón
 • súčasťou krbových komínov a ventilácií by mali byť sitá s okami veľkými maximálne 20x20 mm  
 • likvidácia ručným odchytom, alebo za pomoci vysávača
 • prilákanie adultných jedincov pomocou svetelnej pasce, ktorá je vybavená lepiacou páskou: napr. čierna (ultrafialová) svetelná pasca
Druh: Lykožrút severský Ips duplicatus (Sahlberg, 1836) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodný areál rozšírenia sa rozprestiera v oblasti od severnej Európy až po Kamčatku
 • jeho južnou hranicou rozšírenia bol Bialowieza Primeval Forest v Poľsku (Čejka, Holuša, 2014)

Šírenie:
 • začal expandovať na začiatku 20. storočia, smer expanzie bol južný
 • šírenie lykožrúta bolo podmienené práve výsadbou umelých smrekových monokultúr, 
 • prvý výskyt v južnejších častiach bol zaznamenaný na severe Poľska na začiatku 20. storočia a v Českej republike (Pfeffer, Knížek, 1995, In: Vakula et al., 2011)
 • koncom 20. storočia sa masovo rozšíril v Nemecku (Bussler, Bense 2003) a Rakúsku (Čejka, Holuša, 2014).
 • v súčasnosti je známy z viacerých európskych krajín: Belgicko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,  Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina a štáty bývalej Juhoslávie (Vakula et al., 2012)
Výskyt na Slovensku:

 • prvá písomná zmienka pochádza z roku 1921 z Liborče (dnešná Ľuborča), obec nachádzajúca sa 12 km od Trenčína (Roubal, 1941 In: Vakula et al., 2011)
 • stúpajúci trend nárastu populačnej hustoty druhu a zároveň postupná expanziu druhu južným smerom (Vakula et al., 2011)
 • zjavne absentuje na východe, juhu a juhozápade Slovenska
 • ako primárny škodca na borovici lesnej (Pinus sylvestris) sa prvý raz objavil v roku 2014 na Kysuciach (Vakula et al., 2015)

Opatrenia:

 • druh nevytvára ohniská a vyskytuje sa len na špecifických roztrúsených drevinách (Vakula et al., 2015) 
 • základom obrany voči druhu je rýchle a dôsledne vyhľadávanie chrobákov a ich okamžitá asanácia (Vakula et al., 2012)
 • prevencia spočíva v hygiene porastov, čiže eliminácii takých materiálov, ktoré sú vhodné na množenie lykožrúta severského (Ips duplicatus) (Vakula et al., 2015)
 • vizuálna kontrola, kontrolu je vhodné vykonávať v porastoch, kde je smrek zastúpený viac ako 20% a jeho vek dosahuje minimálne 40 rokov
 • feromónové lapače Ecotrap, Theysohn, Ridex, Multiwit, lapače by mali byť umiestnené 20 až 40 metrov od porastovej steny a použité feromónové odparníky lákajúce výlučne lykožrúta severského (Ips duplicatus)
Druh: Kopýtko prirastené Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodom z Čierneho, Kaspického a Aralského mora (Zaiko, Olenin, 2006)
 • expanziu do celej Európy v 19. a 20. storočí nie je možné pokladať za prirodzenú, nakoľko práve lodná doprava dopomohla k jeho expanzii

Šírenie:

 • introdukovaný na severozápade Ruska, v strednej a západnej Európe, v Škandinávii, Veľkej Británii, Írsku a v Severnej Amerike
 • v 19. storočí okupovalo kopýtko prirastené väčšinu vnútorných vodných systémov v strednej a západnej Európy (Zaiko, Olenin, 2006)

Výskyt na Slovensku:

 • masový výskyt tohto druhu bol zaznamenaný v Seneckých jazerách (Šteffek, 2000)
 • druh sa nachádza na lokalitách: Číčov – NPR Číčovské mŕtve rameno;  Topoľníky - vtok Chotárneho kanála do Malého Dunaja; Kolárovo - Malý Dunaj asi 5 km pred Kolárovom; Komárno – Lándor, Váh medzi 6 a 7 km pred sútokom s Dunajom; Komárno - odstavené rameno Váhu pred železničným mostom; Komárno – Veľký Harčáš; štrkopieskový ripál Dunaja, asi 1 km pod sútokom s Váhom 
 • v náplavoch v Radvani nad Dunajom (náplavy na obnaženom piesčitom ripáli hlavného toku Dunaja) a v Zlatnej n. Ostrove, na Veľkolélskom ostrove (náplavy schránok mäkkýšov na obnaženom štrkopiesčitom brehu Dunaja) (Čejka et al., 2015)
 • vo vodných nádržiach Lozorno a Kuchyňa (Rogánska, Beracko, et al., 2012)

Opatrenia:

 • budovať prívodové štruktúry a potrubia v hĺbkach, ktoré sú hlboko na to, aby ich lastúrnik osídlil (Birnbaum, 2011)
 • na lode je vhodné nanášať antifouling (Zaiko, Olenin, 2006)
 • iné metódy riadenie populácie zahŕňajú kyslíkovú depriváciu, vysokotlakové tryskanie, ručné škriabanie, mechanické filtrácie, odnímateľné substráty, ozón, žiarenie, otravu molukocídmi (napr. Bayer 73), vystavenie vzduchu, pálenie a likvidáciu elektrickým prúdom (Birnbaum, 2011)
 • využívať organizmy, ktoré by konkurenčne vytláčali druhy zo substrátu, napr. hubky (Molloy, 1998)
Druh: Kukuričiar koreňový Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte, 1868) 

Viac info

Pôvod:

 • pochádza z Mexika, hoci bol prvýkrát popísaný z Kansasu v Spojených štátoch v roku 1868 (Vidal, 2014)

Šírenie:

 • prvýkrát zaznamenaný na európskom kontinente v  roku 1992, konkrétne v Srbsku, neďaleko mesta Belehrad
 • od tej doby úspešne expandoval do okolitých krajín rýchlosťou 50 km za rok (Vidal, 2014)
 • došlo k štyrom ďalším, na sebe nezávislým introdukciám zo Severnej Ameriky
 • v Európe rýchlosť jeho presunu dosahuje rýchlosť 20 až 80 km za rok

Výskyt na Slovensku:

 • prvý výskyt bol zaznamenaný 7. augusta 2000 v Kosihoch nad Ipľom (okres Veľký Krtíš) v kukuričnom poli
 • v roku 2001 druh expandoval v južných okresoch západného Slovenska (Siviček, 2015)
 • na Slovensku prekonal prah ekonomickej škodlivosti v roku 2004 (Barok, 2013)
 • v súčasnosti je druh rozšírený na celom území Slovenskej republiky (Kubík, Raučinová et al., 2009)

Opatrenia:

 • členské štáty Európske únie sú zaviazané vykonávať každoročný prieskum, či sa kukuričiar koreňový (Diabrotica virgifera virgifera) v danej krajine vyskytuje
 • poľnohospodári sú povinní okamžite zlikvidovať rastliny kukurice a aplikovať pôdne insekticídy (Vidal, 2014)
 • vhodné agrotechnické opatrenia: nepestovať kukuricu v monokultúre, nepestovať kukuricu na tej istej ploche v dvoch rokoch po sebe
 • aplikovať insekticídne ošetrenie vo forme morenia, aplikácie na list alebo v čase siatia, aplikácia prípravku Santana jedenkrát za 4 roky na tom istom pozemku alebo Force 1,5 G (Škuciová, 2013a)
 • dodržiavať integrovanú ochranu: hlboká orba, ktorá pomáha rozptýleniu vajíčok v pôde; zastúpenie kukurice v osevnom postupe pod 50 %; pestovať skoré hybridy kukurice; neprehusťovať porasty; insekticídne moriť osivo; aplikovať pôdne insekticídy v čase liahnutia lariev; využívať feromónové lapače na zisťovanie početnosti imág v poraste; aplikovať insekticídy proti imágam počas kvitnutia kukurice (Škuciová, 2013b)
Druh: Pásavka zemiaková Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) 

Viac info

Pôvod:

 • najpravdepodobnejšie pochádza z oblasti siahajúcej od Mexika až k Skalnatým horám v Spojených štátoch (Lyytinen, 2014)
 • prvýkrát bola objavená v roku 1811 a opísaná bola po prvý raz v roku 1824 zo vzoriek odobratých v Skalnatých horách v Colorade (Jacques, 2000)

Šírenie:

 • prvé záznamy o jedincoch vyskytujúcich sa na zemiakových poliach pochádzajú z konca 50-tych rokov 19. storočia z Nebrasky
 • na pobreží Atlantického oceánu sa tento druh vyskytol v roku 1874
 • prvýkrát bol tento druh pozorovaný v prístavoch Nemecka, Holandska a Anglicka v roku 1876
 • prvé trvalé populácie sú známe z roku 1922 z Francúzska (Bordeaux), odkiaľ pásavka zemiaková expandovala do celej Európy priemernou rýchlosťou 50 km za rok (Lyytinen, 2014)
 • šírila sa severovýchodným smerom, na zemiakové polia v Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku a Rakúsku (Klimeková, Lehocká, 2015) 
 • v súčasnosti sa vyskytuje na celom európskom kontinente až po 60°severnej zemepisnej šírky

Výskyt na Slovensku:

 • pásavka zemiaková sa na území bývalého Československa prvýkrát vyskytla v 50-tych rokoch 20. storočia

Opatrenia:

 • ručný zber dospelých jedincov môže značne redukovať ich počty, pokiaľ sa realizuje skoro na jar, skôr ako dôjde k nakladeniu vajíčok, takéto opatrenie je vhodné praktizovať na malých poliach (Lyytinen, 2014)
 • na začiatku liahnutia lariev sa používajú chemické prípravky ako Bonus, Consult 100 EC, Match 050 EC, Nomolt 15 SC, v neskorších vývojových štádiách sú to prípravky Furadan 350 F, Marschal 25 EC, Akord, Alifos, Komplet, ale aj prípravky zo skupiny neonikotínoidov – Actara 25 WG či Calypso
 • ako biologický prípravok je možné použiť Novodor FC s účinnou látkou druhu Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis, ktorý účinkuje na všetky štádiá larválneho vývoja
 • systém rotovania plodín, je vhodné zemiaky zasadiť každý rok na iné miesto (Labašová, 2013)
 • pri rotovaní plodín sa na zabezpečenie ochrany vyžaduje vzdialenosť aspoň 0,5 km (Jacques, 2000)
 • mulčovanie zemiakového poľa dostatočne hrubou vrstvou slamy, ktorá poskytuje vhodné podmienky pre život prirodzených predátorov pásavky zemiakovej
Druh: Rak signálny Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) 

Viac info

Pôvod:

 • je pôvodným druhom Severnej Ameriky, v území medzi Tichým oceánom a Skalnatými vrchmi
 • pôvodne sa vyskytoval v oblasti Britskej Kolumbie na severe, strednej Kalifornie na juhu a na východe Utahu

Šírenie:

 • po prvýkrát zavlečený do Európy v roku 1960
 • legálne introdukovaný z Kalifornie do Švédska
 • v roku 1969 vysadený aj v strednom Fínsku v jazere Iso-Majajärvi (Westman et al., 1999)
 • v roku 2010 bola prítomnosť tohto invázneho raka známa z 27 európskych krajín (Holdich et al., 2009)

Výskyt na Slovensku:

 • zaznamenaný na ľavom brehu rieky Morava, na sever od Suchohradu, v regióne Záhorie (Petrusek, Petrusková, 2007)

Opatrenia:

 • odchyt jedincov môže znížiť hustotu populácie a spomaliť rýchlosť prirodzeného rozširovania (Johnsen, Taugbøl, 2010)
 • pri intenzívnom ručnom zbere sa odstráni len 10% populácie (Hiley, 2003, In Holdich, Sibley, 2003)
 • pasce s pohlavným feromónom (Stebbing et al., 2003)
 • likvidácia prostredníctvom jeho prirodzených predátorov, ktorými sú: ryby, norok, vydra, vtáky a človek
Druh: Rak pruhovaný Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) 

Viac info

Pôvod:
 • je pôvodným druhom Severnej Ameriky
 • pôvodný areál rozšírenia zaberá územie Kanady (New Brunswick, Quebec) a Spojených štátov amerických (Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensylvánia, Rhode Island, Vermont, Virgínia, Západná Virgínia) (Adams et al., 2010)
Šírenie:

 • bol privezený do Európy úmyselne ako náhrada za pôvodné európske druhy rakov, ktoré hynuli v dôsledku račieho moru
 • prvýkrát zámerne introdukovaný do Európy v roku 1890, okolo 100 jedincov bolo vypustených z rieky Delaware z Pensylvánie do rybníka v poľskej obci Barnówko neďaleko poľsko-nemeckých hraníc
 • introdukcia prebiehajúca v 90-tych rokoch v Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Francúzsku
 • dnes známy z Rakúska, Bieloruska, Belgicka, Českej republiky, Anglicka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Kaliningradu (Rusko), Litvy, Luxemburska, Holandska, Poľska, Švajčiarska (Holdich, 2003), Čiernej hory (Adams et al., 2010), Rumunska (Pârvulescu et al., 2009) a Srbska (Pavlović et al., 2006)

Výskyt na Slovensku:

 • po prvýkrát zaznamenaný na Slovensku v roku 2007 v riekach Váh a Ipeľ (Jánsky, Kautman, 2007)
 • ďalší výskyt bol hlásený o rok neskôr na slovenskom úseku rieky Dunaj (Puky, 2009)
 • obýva tiež rieku Morava (Lipták, 2013)
 • úspešne sa uchytil aj v rieke Tisa (Lipták, 2014)

Opatrenia:

 • zásahy, pri ktorých by nedošlo k poškodeniu pôvodných druhov rakov a iných organizmov a ktoré by spoľahlivo zastavili šírenie a likvidovali nežiadúci druh raka pruhovaného v podstate neexistujú 
 • spomaliť šírenie by mohli umelé stupne na toku (Ďuriš, 2011)