Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)


        
 
Druh:
Lat.:
Pop.:
Popis druhu:
Mapa výskytu:
Popis mapky:
Pôvod:
Šírenie:
Výskyt na Slovensku:
Opatrenia:
Zdroje:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Druh: Norok americký Mustela vison (Schreber, 1777) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodné lokality prirodzeného výskytu sú Severná Amerika (Kanada - Newfoundland, USA) (Lariviére, 1999), najnižšie položené lokality sú v USA (Kalifornia, Nevada, Utah, Nové Mexiko, západný Texas) a Mexiku (Lariviére, 1999, Bonesi, 2006)

Šírenie:

 • v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia sa v Európe začal chovať pre kožušinu
 • farmový chov sa rozšíril do mnohých krajín, predovšetkým do Škandinávie, severovýchodnej Európy a v bývalého Sovietskeho zväzu
 • zvieratá z fariem od začiatku chovov pravidelne unikali, niekedy náhodne pri manipulácii, inokedy boli vypúšťané zámerne
 • voľne žijúce populácie sa začali šíriť až v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch (Gerell, 1967; Dunstone, 1993; Kauhala, 1996; Romanowski et al. 1984)
 • v súčasnosti žije najmä v Škandinávii (Kauhala, 1996) a v rôznych častiach západnej Európy (od Portugalska cez Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Dánsko po Nemecko), strednej a východnej Európy, v pobaltských krajinách, v Rusku, Bielorusku, na Islande a britských ostrovoch
 • výskyt populácií vo voľnej prírode zaznamenaný najmä v Českej republike a v Poľsku, vzácne v Maďarsku (Anděra, Hanzal, 1996)

Výskyt na Slovensku:

 • v blízkosti jedinej registrovanej farmy na Orave, ktorá je v prevádzke už asi 30 rokov a kde pravidelne dochádza k únikom jedincov, sa pravdepodobne vytvorila životaschopná populácia
 • ďalšie údaje sú z Rusoviec, kde bol na jar roku 2005 pozorovaný 1 dospelý jedinec (Brník in verb. in Boďová, 2007), z Kláštora pod Znievom, z Turčianskeho Jasena
 • staršie údaje sú zo 70-tych rokov zo záveru doliny Nižné Matejkovo (Veľká Fatra) (Karčová, 1995), z Necpalskej doliny vo Veľkej Fatre (18.1.1991- fotodokumentácia Demovič in verb. in Boďová, 2007)

Opatrenia:

 • na miestach spoločného výskytu s norkom európskym (Mustela lutreola) ho vytláča z pôvodných lokalít, pretože má fyzickú prevahu, prejavuje väčšiu mieru agresie a je prispôsobivejší zmenám prostredia
 • na všetkých doteraz známych lokalitách výskytu norka európskeho bolo zaznamenané šírenie sa norka amerického a výskumy potvrdzujú, že v súčasnosti predstavuje spolu so stratou biotopov pre tento kriticky ohrozený druh najvážnejšiu hrozbu (Boďová, 2007)
 • významne ovplyvňuje populačný pokles na zemi hniezdiacich druhov vtákov (napr. Larus ridibundus, Sterna hirundo) a malých cicavcov (napr. Arvicola terrestris) vyplývajúci z predátorského správania na novoobsadených územiach (Bonesi, 2006)
 • na Slovensku sa s týmto druhom nakladá nasledovne: individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie s jedincami. Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom
Druh: Ondatra pižmová Ondatra zibethicus (Linnaeus 1766) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodný výskyt je v oblastiach Severnej Ameriky, na sever k hranici lesa vrátane oblasti Newfoundland; na juh k Mexickému zálivu, Rio Grande a nižšie v údolí rieky Colorado

Šírenie:

 • úspešne bola zavlečená do väčšej časti Palearktickej oblasti, vrátane Veľkej Británie, severnej a strednej Európy, Ukrajiny, Ruska, častí Číny a Mongolska a ostrova Honšú v Japonsku
 • bola tiež introdukovaná do Južnej Ameriky (Argentína a Chile) (Wilson, Reeder, 2005)
 • hojná je v severnej a strednej Európe a tak sa jej početnosť zvyšuje a rozširuje v mnohých krajinách (Genovesi, 2006)

Výskyt na Slovensku:

 • v Európe a na slovenskom území sa začala rozširovať začiatkom 20. storočia
 • bola importovaná ako kožušinové zviera
 • východnú hranicu Slovenska dosiahla v polovici dvadsiatych rokov minulého storočia
 • v súčasnosti je už celkom bežným členom európskej fauny
 • u nás obýva predovšetkým brehy stojatých a pomaly tečúcich tokov
 • vyskytuje sa napríklad v Slatine a na Malom Dunaji, v Kotešovej - Oblazov v prítoku Váhu, bola pozorovaná vo Vrútkach v rieke Turiec, pri obci Strečno na rieke Váh a na Vodnom diele Žilina, pri Žiline v Lietave v potoku Lietavka, v Trnave, vo Veľkých Kostoľanoch, na potoku Blava v Malženiciach, v časti Štrky v rieke Trnávka, v potoku Lužianka v Leviciach, Pavlov dvor, najnovšie v Piešťanoch v potoku Dubová, v potoku Cajlok z Pezinku (Anonymous, 2010)

Opatrenia:

 • názor na význam ondatry v našich ekosystémoch nie je doteraz jednoznačný, niektorí ju stále považujú za škodlivý druh (poškodzovanie hrádzí, likvidácia rakov), zväčša je však hodnotená pozitívne, ako druh pomáhajúci likvidovať vodné rastlinstvo, ktorý zároveň poskytuje potravu viacerým predátorom
 • nemožno zabúdať ani na to, že ju poľovníci môžu loviť pre kvalitnú kožušinu – bizam (Májsky, 2009)
 • na Slovensku sa podľa legislatívy doporučuje individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie s jedincami
 • pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom
Druh: Nutria riečna Myocastor coypus (Molina, 1782) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodné lokality výskytu v Patagónskom subregióne Južnej Ameriky a vyskytuje sa v severnej časti Argentíny, Bolívie, Paraguaja, Uruguaja, južnej Brazílie a Čile (Bertolino, 2006)

Šírenie:

 • naturalizované populácie sa vyskytujú v Severnej Amerike, Európe, strednej a severnej Ázii, Japonsku, východnej Afrike a na Blízkom východe
 • v mnohých európskych krajinách a tiež vo svete vznikli početné farmy zamerané na jej chov
 • približne od 70-tych rokov 20. storočia sa datujú prvé jedince pozorované vo voľnej prírode (Anděra, Horáček, 2005)
 • v Európe prebehla úspešná aklimatizácia vo Francúzsku a Rumunsku (Marin, Schneider, 1997), polodivoko žijú tiež v Holandsku, Dánsku a Nemecku
 • v minulom storočí nakoniec ich introdukcia neobišla ani Áziu a Afriku (Kholová, Martinová, 1989; Anděra, 1999)
 • v súčasnosti je nutria riečna prítomná na všetkých kontinentoch, vynímajúc Austráliu a Antarktídu

Výskyt na Slovensku:

 • na území Slovenska je v súčasnosti prospievajúcim druhom (Mitchell-Jones et al., 1999)
 • v roku 1955 druh zámerne vysadili na dolnom toku Hrona v blízkosti Želiezoviec
 • v súčasnosti sa s ňou môžeme stretnúť pri vodných plochách, predovšetkým v nížinnom prostredí centrálnej oblasti Žitného ostrova (Ferenec, 2015)

Opatrenia:

 • základným problémom je spôsobenie škôd na hospodárskych plodinách, kanalizačných a odvodňovacích systémoch, z hľadiska ochrany prírody potom ide o narúšanie stabilných mokradných ekosystémov, vytláčanie pôvodných druhov rastlín a živočíchov (Smetanová, 2008)
 • prevencia voči zničeniu úrody prostredníctvom kontroly populácií nutrie a dostatočné zabezpečenie obhospodarovaných pozemkov oplotením
 • zapustené alebo čiastočne zapustené oplotenie na ochranu plodín, aby sa zabránilo podhrabávaniu
 • pre eradikáciu bývajú tiež využité odchytové pasce (Bertolino, 2006)
 • na Slovensku sa podľa legislatívy doporučuje individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie s jedincami 
 • pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom
Druh: Psík medvedíkovitý Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodne sa vyskytoval v Juhovýchodnej Ázii, vo Vietname, na východnej Sibíri, v Mandžusku a Japonsku

Šírenie:

 • pre kožušinový chov ho doviezli na Ukrajinu a odtiaľ sa úspešne rozširuje na západ
 • v Lotyšsku v roku 1948 vypustili 35 jedincov, o 12 rokov už ulovili 4 210 jedincov
 • dnes do areálu jeho výskytu v Európe patria Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Česko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko (Kauhala, Winter, 2006)

Výskyt na Slovensku:

 • vyskytuje sa takmer na celom území, trvalý výskyt bol doložený v 130 mapových kvadrátoch, čo predstavuje 30,2 % rozlohy Slovenska
 • v roku 1959 sa prvé jedince objavili na východnom Slovensku, v slovenských Tatrách bol pozorovaný už v minulosti, ale v poľskej časti sa objavil iba prednedávnom (Chovancová et al., 2010)
 • zaznamenaný na území Tatier na začiatku 21. storočia – v oblasti dolného montánneho stupňa, napr. v slovenskej časti na Podbanskom pozorovaný okolo 20. 6. 2006 a tiež v roku 2007, ulovený 9. 12. 2007 v oblasti Javorina – Podspády

Opatrenia:

 • najviac škôd spôsobuje požieraním vtáčích vajec, vtákov a obojživelníkov
 • pre človeka je nebezpečný tým, že prenáša besnotu a pásomnicu líščiu (Chovancová et al., 2010)
 • plány starostlivosti by sa mali zamerať na komunikačné programy a pokles konfliktov, najmä v chránených a/alebo izolovaných oblastiach (ostrovy). Je dôležité, aby sa zamedzilo poskytnutiu voľne dostupného jedla na komposte, alebo z miest kŕmenia domácich zvierat (Kauhala, Winter, 2006)
 • neexistuje žiadna možnosť odstrániť psíka medvedíkovitého z voľnej prírody, rovnako ako ostatné psovité šelmy, psík medvedíkovitý má tendenciu so zvýšeným loveckým tlakom zvyšovať veľkosť vrhu (Kauhala, Winter, 2006) 
 • na Slovensku sa podľa legislatívy doporučuje individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie s jedincami
 • pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom
Druh: Medviedik čistotný Procyon lotor (L. 1758) 

Viac info

Pôvod:

 • pôvodné lokality sú od južnej Kanady až po Panamu, s výnimkou Kalifornie a horských regiónov (nad 200 m) v pohorí Rocky Mountains

Šírenie:

 • bol introdukovaný do Európy v krajinách ako sú Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko
 • prvé výskyty boli v Slovinsku, Rumunsku a Srbsku, ďalšie populácie v Bielorusku, na Kaukaze v Rusku, Gruzínsku a Azerbajdžane a v celom Japonsku (Winter, 2006)
 • na európske farmy na kožušinu sa dostal okolo roku 1927, najprv do Nemecka, počet zvierat v chove aj počet chovov rýchlo narastal a v rokoch 1930-1935 už boli pozorované prvé utečené jedince vo voľnej prírode na juhu a juhozápade Nemecka (Anděra, Gaisler 2012)

Výskyt na Slovensku:

 • v roku 1962 bol zaznamenaný prvý ulovený jedinec pri obci Nesluša. V celoštátnej poľovníckej štatistike sa objavujú jeho úlovky od roku 2007 (Chovancová et al., 2010)
 • na Slovensku bol doteraz potvrdený z 9 mapovacích štvorcov (Krištofík, Danko 2012)
 • na českej strane pohraničia je oblasť v počiatočnej fáze invázie, kde sa tento druh šíri najmä zo stredného toku rieky Moravy, vzhľadom k polohe a stavu v Českej republike existuje vysoké riziko, že sa Procyon lotor na naše územie rozšíri v najbližšej dobe pozdĺž rieky Moravy (Poledníková et al., 2014)

Opatrenia:

 • plány starostlivosti by sa mali zamerať na komunikačné programy a pokles konfliktov
 • je dôležité, aby sa zamedzilo poskytnutiu voľne dostupného jedla na komposte
 • v mestských oblastiach je možné ovládať jeho správanie znížením lezeckých príležitostí v domoch, na strechách atď. (Winter, 2006)
 • kontrolné mechanizmy populácie pomocou lovu sú možné len s obrovským úsilím, dlhodobo a efektívne
 • efektívny kontrolný program v jeho inváznom území bol vykonaný po oplotení a odchyte dropov veľkých (Otis tarda) neďaleko Berlína (Winter, 2006)
 • na Slovensku sa podľa legislatívy doporučuje individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie s jedincami
 • pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom