Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Škľabka ázijská Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)


Popis druhu:

 • na vrchole lastúry sa nachádza obvykle 5 od seba vzdialených, nápadných valov
 • z vrchného pohľadu je horná časť lastúry oproti lastúram iných druhov konvexnejšia (Čejka, 2007b)
 • v podmienkach Slovenska dorastá do veľkosti maximálne 180 mm (Horsák et al., 2010)

Mapa výskytu:


Výskyt škľabky ázijskej (Sinanodonta woodiana) v Európe v roku 2007 (zdroj: Kraszewski, 2007).

Pozn. Výskyt v Moldavsku, vo Švédsku, na Iberskom polostrove, v Chorvátsku, v Slovinsku a v Čiernej Hore nie je znázornený.


Pôvod: 

 • pôvodný areál rozšírenia: východná a juhovýchodná Ázia (povodie rieky Amur, Čína, Hong Kong, Taiwan, Kambodža, Thajsko a Japonsko) (Čejka, 2007b)


Šírenie:

 • do Európy zavlečená neúmyselne zrejme vo forme glochídií
 • transportovaná na žiabrach niektorých druhov rýb (Osteichthyes): amura bieleho (Ctenopharyngodon idella), tolstolobikov (Hypophthalmichthys molitrix, Arstichthys nobilis), hrúzovca sieťovaného (Pseudorasbora parva), karasa (Carassius auratus gibelio) (Čejka, 2007b)
 • prvý mimo ázijský výskyt: Rumunsko 1979 (Sárkány-Kiss 1986)
 • Maďarsko 1984 v riekach  Körös, Tise a Dunaj (Kiss, 1990)


Výskyt na Slovensku:

 • na Slovensku objavená Košelom (1995), ktorý zachytil jeden adultný exemplár neďaleko Číčova v inundácií Dunaja (Halgoš, 1999)
 • výskyt v riekach Ipeľ, Hron a Malý Dunaj (Šteffek et al., 2006)
 • výskyt vo vodách Malý Dunaj pri Kolárove, v NPR Apáli v Lándorskom kanáli a v ramene Dunaja v Štúrove (Čejka, 2007a)
 • Podunajská a Východoslovenská rovina a Hronská a Ipeľská pahorkatina (Čejka, 2007b)


Opatrenia:

 • nie sú vypracované, ale sú spracované opatrenia, ktoré sa používajú na kontrolu viacerých inváznych lastúrnikov
 • ručný zber
 • fyzické odstránenie inváznych populácií sanáciou dna
 • plynové nepriepustné bentické prekážky, napríklad z PVC, ktoré zapríčiňujú úhyn lastúrnikov (Bivalvia) limitovaním prísunu rozpusteného kyslíka (Wittmann et al., 2012)
 • využitie ich prirodzených predátorov, ku ktorým patrí široká škála druhov, vrátané rýb  (Osteichthyes), vtákov (Aves) a kôrovcov (Crustacea) (Molloy et al., 1997)
 • biocíd BioBullets 
 • Zequanox je založený na báze baktérie, ktorá pôsobí ako moluskocíd
 • esenciálny olej z tymianu (Thymus) alebo výťažok z druhu Eichhornia (Sousa et al., 2014)


Zdroje:Tags: