Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Sumček čierny Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)


Popis druhu:

 • fúzy sú celé čierne alebo tmavosivé
 • análna plutva je tmavo pigmentovaná
 • silné tŕne podopierajúce prsné plutvy sú bez výrazného zúbkovania
 • tvarom tela podobný sumčekovi hnedému (Ameiurus nebulosus Lesueur, 1819)
 • líši sa od neho predovšetkým sfarbením: je čierny, bez mramorovania, exempláre A. nebulosus majú všeobecne dlhšiu chvostovú plutvu, vyššiu análnu a dlhšie brušné plutvy, majú dlhší rypák a väčší priemer oka (Nowak et al., 2010)

Mapa výskytu:

Rozšírenie sumčeka čierneho (Ameiurus melas) v Európe

Rozšírenie sumčeka čierneho (Ameiurus melas) v Európe (zdroj: CABI, 2015)


Pôvod: 

 • pôvodne sa druh vyskytoval v Severnej a Strednej Amerike (Mexiko), obýval veľké jazerá a rieky od Ontaria k Mexickému zálivu


Šírenie:

 • prvý záznam výskytu druhu A. melas v Európe bol z Francúzska v roku 1871
 • v Taliansku bol nájdený v roku 1904 (Tortonese, 1970), 
 • v Holandsku v roku 1941 (Wheeler, 1978), 
 • v Poľsku v r. 1953 (Nowak et al., 2010), 
 • v Maďarsku 1980 (Harka, Pinter, 1990), 
 • v Rumunsku 1997 (Wilhelm, 1998), 
 • na Slovensku v roku 1999 (Koščo et al., 2000) 
 • je tiež známy z vodných plôch Portugalska (Gante, Santos, 2002), Španielska (Elvira, 1984) a ďalších krajín Európy.


Výskyt na Slovensku:

 • na Slovensko sa sumček čierny dostal v polovici 90-tych rokov cez povodie Bodrogu pravdepodobne z Maďarska, kde bol v 80-tych rokoch dovezený z Talianska (Koščo et al. 2000)
 • prvý nález bol zaznamenaný v inundačných vodách povodia Latorice a Bodrogu v roku 1999, kam prenikol z Maďarska cez Tisu
 • v roku 2002 už bol zistený aj v rieke Dunaj (Vyšin, Koščo, 2012, Koščo et al., 2006)


Opatrenia:

 • je nebezpečným konkurentom a predátorom pôvodných druhov rýb našej ichtyofauny či rôznych druhov mäkkýšov
 • priniesol so sebou aj nové druhy parazitov a ochorení (Košuthová et al., 2009)
 • vplyv na postupné ubúdanie a vymieranie blatniaka tmavého (Umbra krameri) (Vyšin, Koščo, 2012)
 • je povolené celoročne ho loviť


Zdroje:

 • Elvira, В., 1984: First record of the North American catfish Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) (Pisces, Ictaluridae) in Spanish waters. Cybium. 8/ 96–98.
 • CABI, 2015: Ameiurus melas (black bullhead) Datasheet, Distribution Maps, Invasive Species Compendium Datasheets, maps, images, abstracts and full text on invasive species of the world [online]. http://www.cabi.org/isc/datasheet/94466 [cit. 13.7.2017] Dostupné online
 • Gante, H. F., Santos, C. D., 2002: First records of North American catfish Ictalurus melas (Rafi nesque, 1820) in Portugal. J. Fish Biol. 61. p.1643–1846
 • Harka, A., Pinter, K., 1990: Systematic status of hungarian bullhead pout: Ictalurus nebulosus pannonicus ssp. n. Tiscia (Szeged). 25. p.65–73.
 • Koščo, J., Košuth, P., Harka, A., Wilhelm, A., 2000: Ďalší nový druh v našej ichtyofaune – sumček čierny (Ameiurus melas Rafinesque, 1820) Poľovníctvo a Rybárstvo. 52 (1). p.33.
 • Koščo, J., Balázs, P., Manko, P., 2006: Floristické pomery, ichtyofauna a makrozoobentos ako potravná báza rýb v ťažobných jamách Latorice v oblasti Čičarovce – Beša, Folia faunistica Slovaca, 2006, 11 (10): 55–62
 • Košuthová, L.,  Koščo, J., Letková, V., Košuth, P., Manko, P., 2009: New records of endoparasitic helminths in alien invasive fishes from the Carpathian region. Biologia (Bratislava), 64 (4): 776-780
 • Nowak, M., Koščo, J., Popek, W., Epler, P., 2010: First record of the black bullhead Ameiurus melas (Teleostei: Ictaluridae) in Poland. J. Fish Biol. 2010. 76. p.1529–1532.
 • Tortonese, E., 1970: Osteichthyes (Pesti Ossei). Fauna Ittica. 1970. 10. 565 pp.
 • Vyšin, J., Koščo, J., 2012: Plodnosť sumčeka čierneho (Ameiurus melas) v povodí Bodrogu,  Folia faunistica Slovaca 17 (2) 2012: 127–131 [online]. http://www.ffs.sk/pdf/FFS-17-11-Vysin-Kosco-2012.pdf [cit. 27.8.2015] Dostupné online
 • Wheeler, A., 1978: Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) and I. nebulosus (Lesueur, 1819): the North American catfishes in Europe. J. Fish Biol. 12. p.435–439.
 • Wilhelm, A., 1998: Black bullhead (Ictalurus melas Rafinesque, 1820) (Pisces: Ostariophysi: Bagroidae), a new species of fish recently found in romanian waters. Trav. Mus. Natl. Hist. Grigore Antipa. 40. p.377–381.Tags: