Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Ploskáčik pagaštanový Cameraria ohridella (Deschka & Dimic 1985)


Popis druhu:

 • veľkosť tela 0,4 až 0,6 cm a rozpätie krídiel je cca 0,6 cm (Vakula et al., 2012)
 • predné krídla sú zlatožltej farby 
 • nad zadohruďou majú krídla dva neprerušené biele pruhy
 • nad bruškom až zadočkom sú 2 biele prerušované pruhy, každý biely pruh je lemovaný tenším čiernym pruhom (Weismann, Baťalík, 1999)
 • spodné, na okraji roztrapkané krídla sú striebristé (Vakula et al., 2012)

Mapa výskytu:

Rozšírenie ploskáčika pagaštanového

Rozšírenie ploskáčika pagaštanového (Cameraria ohridella) v Európe v rokoch 1984 až 2007 (zdroj: Utar, 2012)


Pôvod: 

 • prvý raz zaznamenaný v roku 1984 v Macedónsku v blízkosti Ohridského jazera a v roku 1986 bol podľa tohto jazera pomenovaný ako Cameraria ohridella (Vakula et al., 2012)
 • nie je vylúčené, že sa jedna o izolovaný výskyt a druh pochádza z Ázie (Galko et al. 2012a)


Šírenie:

 • do strednej Európy sa dostal pravdepodobne náhodne z Balkánu
 • prvý záznam o výskyte tohto druhu mimo Macedónska pochádza z rakúskeho mesta Linz z roku 1989
 • v roku 1990 bol zaznamenaný výskyt v okolí mesta Enns
 • v roku 1992 bol zaznamenaný v Taliansku
 • v roku 1993 v Maďarsku, Nemecku a v Českej republike (Galko et al., 2012b)


Výskyt na Slovensku:

 • prvýkrát detekovaný v roku 1994 na troch rôznych lokalitách v okolí Bratislavy
 • v roku 1995 v okresoch Senica a Trnava (Siviček et al., 1997)
 • v rokoch 1996 až 1997 v oblasti celého juhovýchodného Slovenska
 • silne invadované oblasti: Bratislava, Malacky, Šaštín – Stráže


Opatrenia:

 • sústavné hrabanie opadaného lístia spolu s kuklami potláča najmä výskyt imág, pozbieraný materiál likvidovať spaľovaním alebo kompostovaním (Weismann, Habuštová, 2001)
 • insekticídy s morforegulačným účinkom (inhibítory tvorby chitínu - Rimone 10EC, Dimilin 48SC), postrek sa aplikuje v mesiacoch máj až apríl
 • odporúčajú sa insekticídy zo skupiny organofosfátov, pyretroidov a regulátorov rastu
 • vysokotlakový postrekovač (aspoň 40 atmosfér), kolmý dostrek by mal dosahovať minimálne 30 metrov, aby bolo zabezpečené ošetrenie celej dreviny
 • vstrek insekticídu do kmeňa stromu (Halgoš in verb., 2015)


Zdroje:

 • Galko, J., Zúbrik, M., Vakula, J., Gubka, A., Úradník, M., 2012a: Aktuálne hrozby z šírenia inváznych druhov hmyzu na Slovensku, p 129-140.  In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012, Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2012. 170s., ISBN: 978 – 80 – 8093 – 161 - 2 [online]. http://www.nlcsk.sk/files/2651.pdf  [cit. 10.3.2015] Dostupné online
 • Galko, J., Gubka, A., Vakula, J., Zúbrik, M.,2012b: A. Špeciálna časť, Hmyz, Podkôrny a drevokazný hmyz, Smrek, 42-60, In: Vakula, J., Zúbrik, M., Kunca, A., Dubec., M., Fiňďo, S., Galko, J., Gubka,. A,. Kaštiet P., Konôpka, B., Konôpka, J., Lalkovič, M., Leontovyč, R.,Longauerová, V., Maľová M., Nikolov, Ch.,Pavlendová, H., Rell, S., Úradník, M., 2012: Nové metódy ochrany lesa, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen,  242s., [online]. http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL4.pdf [cit. 7.5.2015] Dostupné online
 • Siviček, P., Hrubík P., Juhásová, G., 1997: Verbreitung der Roßkastanienminiermotte in der Slowakei, Forstschutz Aktuell, 21: 6, [online]. http://bfw.ac.at/400/pdf/fsaktuell_21_5.pdf [cit. 6.5.2015] Dostupné online
 • Vakula, J., Zúbrik, M., Kunca, A., Dubec., M., Fiňďo, S., Galko, J., Gubka,. A,. Kaštiet P., Konôpka, B., Konôpka, J., Lalkovič, M., Leontovyč, R.,Longauerová, V., Maľová M., Nikolov, Ch.,Pavlendová, H., Rell, S., Úradník, M., 2012: Nové metódy ochrany lesa, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, IV, 242 s., [online]. http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL4.pdf [cit.6.5.2015]  Dostupné online
 • Weismann, Ľ., Baťalík, P., 1999: Ploskáčik pagaštanový ohrozuje pagaštan konský v našich parkoch a alejach, Životné prostredie, 33, 3: 140-143
 • Utar, 2012: Distribution map of horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) – 1984-2007  [online] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cameraria_ohridella_-_distribution_map.svg [cit. 6.5.2015] Dostupné online


Tags: