Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Lykožrút severský Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)


Popis druhu:

 • tvarom tela sa najviac podobá lykožrútovi smrekovému, od ktorého ho môžeme rozoznať podľa menšej veľkosti, tmavšieho sfarbenia a lesklej zadnej skosenej časti kroviek 
 • telo má valcovité, 2,8 – 4,5 mm dlhé, čiernohnedé až čierne, lesklé
 • predný okraj štítu a zadná časť kroviek sú pri pohľade zhora zaoblené
 • krovky sú valcovité, prehĺbenina v zadnej skosenej časti kroviek je lesklá, po bokoch nesie, z ktorých prvý pár je od ostatných výrazne vzdialenejší
 • 4 páry zúbkov u samčeka sú: horné dva zúbky malé, tretí je najväčší a pred vrcholom rozšírený, štvrtý opäť malý
 • samičky nemajú zúbky tretieho páru rozšírené 
 • medzirýžia na krovkách sú bodkované
 • po celom tele má dospelec dlhé, odstávajúce riedke, žlté ochlpenie

Mapa výskytu:

Maximálne odchyty lykožrúta severského (Ips duplicatus) na jeden lapač podľa okresov v roku 2013 (zdroj: Vakula et al., 2014)

Maximálne odchyty lykožrúta severského (Ips duplicatus) na jeden lapač podľa okresov v roku 2013 (zdroj: Vakula et al., 2014)


Pôvod: 

 • pôvodný areál rozšírenia sa rozprestiera v oblasti od severnej Európy až po Kamčatku
 • jeho južnou hranicou rozšírenia bol Bialowieza Primeval Forest v Poľsku (Čejka, Holuša, 2014)


Šírenie:

 • začal expandovať na začiatku 20. storočia, smer expanzie bol južný
 • šírenie lykožrúta bolo podmienené práve výsadbou umelých smrekových monokultúr, 
 • prvý výskyt v južnejších častiach bol zaznamenaný na severe Poľska na začiatku 20. storočia a v Českej republike (Pfeffer, Knížek, 1995, In: Vakula et al., 2011)
 • koncom 20. storočia sa masovo rozšíril v Nemecku (Bussler, Bense 2003) a Rakúsku (Čejka, Holuša, 2014).
 • v súčasnosti je známy z viacerých európskych krajín: Belgicko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,  Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina a štáty bývalej Juhoslávie (Vakula et al., 2012)

Výskyt na Slovensku:

 • prvá písomná zmienka pochádza z roku 1921 z Liborče (dnešná Ľuborča), obec nachádzajúca sa 12 km od Trenčína (Roubal, 1941 In: Vakula et al., 2011)
 • stúpajúci trend nárastu populačnej hustoty druhu a zároveň postupná expanziu druhu južným smerom (Vakula et al., 2011)
 • zjavne absentuje na východe, juhu a juhozápade Slovenska
 • ako primárny škodca na borovici lesnej (Pinus sylvestris) sa prvý raz objavil v roku 2014 na Kysuciach (Vakula et al., 2015)


Opatrenia:

 • druh nevytvára ohniská a vyskytuje sa len na špecifických roztrúsených drevinách (Vakula et al., 2015) 
 • základom obrany voči druhu je rýchle a dôsledne vyhľadávanie chrobákov a ich okamžitá asanácia (Vakula et al., 2012)
 • prevencia spočíva v hygiene porastov, čiže eliminácii takých materiálov, ktoré sú vhodné na množenie lykožrúta severského (Ips duplicatus) (Vakula et al., 2015)
 • vizuálna kontrola, kontrolu je vhodné vykonávať v porastoch, kde je smrek zastúpený viac ako 20% a jeho vek dosahuje minimálne 40 rokov
 • feromónové lapače Ecotrap, Theysohn, Ridex, Multiwit, lapače by mali byť umiestnené 20 až 40 metrov od porastovej steny a použité feromónové odparníky lákajúce výlučne lykožrúta severského (Ips duplicatus)


Zdroje:

 • Bussler, H., Bense, U., 2003: Rote Liste gefährdeter Borkenkäfer (Coleoptera: Scolytidae), Breitrüssler (Anthribidae) und  Kernkäfer (Platypodidae) Bayerns,  Bayer Landsamt fur Umweltschutz, 166:172–173, [online] http://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_tiere_daten/doc/tiere/scolytidae_anthribidae_platypodidae.pdf [cit. 8.5.2015] Dostupné online
 • Čejka, M., Holuša, J., 2014: Foretičtí roztoči lýkožrouta smrkového Ips duplicatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) z oblasti recentní gradace ve střední Evropě, Lesn. Cas. For. J. 60: 240–243. 
 • Pfeffer, A., Knížek, M., 1995: Expanze lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlb.) ze severské tajgy, Zpravodaj ochrany lesa, sešit II., 8-11, In: Vakula, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Kunca, A., 2011: Nové metódy ochrany lesa proti lykožrútovi severskému a iným inváznym druhom,  Národné lesnícke centrum Zvolen, ISBN 978 - 80 - 8093 - 137 – 7, 123s., [online]. http://www.nlcsk.sk/files/2335.pdf [cit. 8.5.2015] Dostupné online
 • Roubal, J., 1941: Katalog Coleopter Slovenska a východních Karpat, Praha, Scolydaes : 252-277, In: Vakula, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Kunca, A., 2011: Nové metódy ochrany lesa proti lykožrútovi severskému a iným inváznym druhom,  Národné lesnícke centrum Zvolen, ISBN 978 - 80 - 8093 - 137 – 7, 123s., [online]. http://www.nlcsk.sk/files/2335.pdf [cit. 8.5.2015] Dostupné online
 • Vakula, J., Gubka, A., Zúbrik, M., Kunca, A., 2011:. Nové metódy ochrany lesa proti lykožrútovi severskému a iným inváznym druhom, Národné lesnícke centrum, Zvolen, 123 s. [online]. http://www.nlcsk.sk/files/2335.pdf [cit. 10.3.2015] Dostupné online
 • Vakula, J., Zúbrik, M., Kunca, A., Dubec., M., Fiňďo, S., Galko, J., Gubka,. A,. Kaštiet P., Konôpka, B., Konôpka, J., Lalkovič, M., Leontovyč, R.,Longauerová, V., Maľová M., Nikolov, Ch.,Pavlendová, H., Rell, S., Úradník, M., 2012: Nové metódy ochrany lesa, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen,  242s., [online]. http://www.nlcsk.sk/download/epol/EPOL4.pdf [cit.6.5.2015]  Dostupné online 115s.
 • Vakula, J., Gubka, A.,  Kunca, A., Galko, J., 2014: Vyhodnotenie monitoringu lykožrúta severského Ips duplicatus v roku 2013 v lesoch SR, Š. P., Národné lesnícke centrum Zvolen, Banská Štiavnica 2014, 13s., [online] http://www.los.sk/pdf/mon_id_13.pdf [cit. 8.5.2015] Dostupné online
 • Vakula, J., Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Kunca, A., Nikolov, Ch., 2015: Výskyt lesnícky významných inváznych druhov hmyzu v lesoch Slovenska, [online] http://www.los.sk/pdf/inv_zist.pdf [cit. 20.4.2015] Dostupné online


Tags: