Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Kopýtko prirastené Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)


Popis druhu:

 • hnedasto-žltkastá trojuholníková lastúra, so svetlo a tmavo sfarbeným páskovaním (Zaiko, Olenin, 2006)
 • dorastá do dĺžky maximálne 50 mm

Mapa výskytu:

 Rozšírenie kopýtka prirasteného

Rozšírenie kopýtka prirasteného (Dreissena polymorpha) v Európe (zdroj: Kucorpi, 2008)

Poznámka: zeleno vyfarbené pole označuje pôvodný areál rozšírenia druhu; červeno pruhované pole označuje rozšírenie v Európe


Pôvod: 

 • pôvodom z Čierneho, Kaspického a Aralského mora (Zaiko, Olenin, 2006)
 • expanziu do celej Európy v 19. a 20. storočí nie je možné pokladať za prirodzenú, nakoľko práve lodná doprava dopomohla k jeho expanzii


Šírenie:

 • introdukovaný na severozápade Ruska, v strednej a západnej Európe, v Škandinávii, Veľkej Británii, Írsku a v Severnej Amerike
 • v 19. storočí okupovalo kopýtko prirastené väčšinu vnútorných vodných systémov v strednej a západnej Európy (Zaiko, Olenin, 2006)


Výskyt na Slovensku:

 • masový výskyt tohto druhu bol zaznamenaný v Seneckých jazerách (Šteffek, 2000)
 • druh sa nachádza na lokalitách: Číčov – NPR Číčovské mŕtve rameno;  Topoľníky - vtok Chotárneho kanála do Malého Dunaja; Kolárovo - Malý Dunaj asi 5 km pred Kolárovom; Komárno – Lándor, Váh medzi 6 a 7 km pred sútokom s Dunajom; Komárno - odstavené rameno Váhu pred železničným mostom; Komárno – Veľký Harčáš; štrkopieskový ripál Dunaja, asi 1 km pod sútokom s Váhom 
 • v náplavoch v Radvani nad Dunajom (náplavy na obnaženom piesčitom ripáli hlavného toku Dunaja) a v Zlatnej n. Ostrove, na Veľkolélskom ostrove (náplavy schránok mäkkýšov na obnaženom štrkopiesčitom brehu Dunaja) (Čejka et al., 2015)
 • vo vodných nádržiach Lozorno a Kuchyňa (Rogánska, Beracko, et al., 2012)


Opatrenia:

 • budovať prívodové štruktúry a potrubia v hĺbkach, ktoré sú hlboko na to, aby ich lastúrnik osídlil (Birnbaum, 2011)
 • na lode je vhodné nanášať antifouling (Zaiko, Olenin, 2006)
 • iné metódy riadenie populácie zahŕňajú kyslíkovú depriváciu, vysokotlakové tryskanie, ručné škriabanie, mechanické filtrácie, odnímateľné substráty, ozón, žiarenie, otravu molukocídmi (napr. Bayer 73), vystavenie vzduchu, pálenie a likvidáciu elektrickým prúdom (Birnbaum, 2011)
 • využívať organizmy, ktoré by konkurenčne vytláčali druhy zo substrátu, napr. hubky (Molloy, 1998)


Zdroje:Tags: