Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Pásavka zemiaková Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)


Popis druhu:

 • dospelé jedince sú zväčša žltooranžové s desiatimi čiernymi pruhmi na krovkách
 • priemerná dĺžka tela je 10 mm, pričom samce sú oproti samiciam o trochu menšie
 • larvy sú tehlovo červené s červenou hlavičkou
 • na každej strane tela sa nachádzajú dva rady čiernych bodiek (Lyytinen, 2014)

Mapa výskytu:

Rozšírenie pásavky zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata) v Európe

Rozšírenie pásavky zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata) v Európe (zdroj: Lyytinen, 2014)

Poznámka: červené pole označuje rozšírenie v Európe; modré pole krajiny, kde je druh eradikovaný


Pôvod: 

 • najpravdepodobnejšie pochádza z oblasti siahajúcej od Mexika až k Skalnatým horám v Spojených štátoch (Lyytinen, 2014)
 • prvýkrát bola objavená v roku 1811 a opísaná bola po prvý raz v roku 1824 zo vzoriek odobratých v Skalnatých horách v Colorade (Jacques, 2000)


Šírenie:

 • prvé záznamy o jedincoch vyskytujúcich sa na zemiakových poliach pochádzajú z konca 50-tych rokov 19. storočia z Nebrasky
 • na pobreží Atlantického oceánu sa tento druh vyskytol v roku 1874
 • prvýkrát bol tento druh pozorovaný v prístavoch Nemecka, Holandska a Anglicka v roku 1876
 • prvé trvalé populácie sú známe z roku 1922 z Francúzska (Bordeaux), odkiaľ pásavka zemiaková expandovala do celej Európy priemernou rýchlosťou 50 km za rok (Lyytinen, 2014)
 • šírila sa severovýchodným smerom, na zemiakové polia v Holandsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku a Rakúsku (Klimeková, Lehocká, 2015) 
 • v súčasnosti sa vyskytuje na celom európskom kontinente až po 60°severnej zemepisnej šírky


Výskyt na Slovensku:

 • pásavka zemiaková sa na území bývalého Československa prvýkrát vyskytla v 50-tych rokoch 20. storočia


Opatrenia:

 • ručný zber dospelých jedincov môže značne redukovať ich počty, pokiaľ sa realizuje skoro na jar, skôr ako dôjde k nakladeniu vajíčok, takéto opatrenie je vhodné praktizovať na malých poliach (Lyytinen, 2014)
 • na začiatku liahnutia lariev sa používajú chemické prípravky ako Bonus, Consult 100 EC, Match 050 EC, Nomolt 15 SC, v neskorších vývojových štádiách sú to prípravky Furadan 350 F, Marschal 25 EC, Akord, Alifos, Komplet, ale aj prípravky zo skupiny neonikotínoidov – Actara 25 WG či Calypso
 • ako biologický prípravok je možné použiť Novodor FC s účinnou látkou druhu Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis, ktorý účinkuje na všetky štádiá larválneho vývoja
 • systém rotovania plodín, je vhodné zemiaky zasadiť každý rok na iné miesto (Labašová, 2013)
 • pri rotovaní plodín sa na zabezpečenie ochrany vyžaduje vzdialenosť aspoň 0,5 km (Jacques, 2000)
 • mulčovanie zemiakového poľa dostatočne hrubou vrstvou slamy, ktorá poskytuje vhodné podmienky pre život prirodzených predátorov pásavky zemiakovej


Zdroje:Tags: