Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Býčko čiernoústy Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)


Popis druhu:

 • malá, dno obývajúca ryba, celkovým vzhľadom pripomínajúca veľkého pulca s prísavným diskom na ventrálnej ploche
 • telo má hnedošedé s tmavohnedými bočnými škvrnami
 • staršie samce sú počas trenia a stráženia hniezda úplne čierne so žltkastými škvrnami, s bledo alebo žlto lemovanými plutvami
 • veľká čierna škvrna je obvykle prítomná na konci prvej chrbtovej plutvy, začínajúca na piatom lúči
 • maximálna veľkosť jeho tela sa v rôznych lokalitách líši, od 12 cm pre samce a 11 cm pre samice na lokalitách Laurentian Great Lakes vrchnej časti Detroit River, do 25 cm pre samce a 19 cm pre samice v Gdaňskom zálive (Sapota, 2005)
 • má v pomere k telu veľkú hlavu, hlava tvorí 0,9 až 1,2 jeho šírky (Miller, 1986)
 • chrbtové plutvy sú bez tŕňov a panvové plutvy sú spojené a vytvárajú disk ktorý pomáha k ukotveniu ryby k podkladu v tečúcich vodách
 • prvá chrbtová plutva má 7 – 8 tvrdých nerozvetvených lúčov, druhá chrbtová potom 12 – 17 mäkkých rozvetvených lúčov a análna plutva tvorí 1 tvrdý nerozvetvený a 9 – 14 mäkkých rozvetvených lúčov

Mapa výskytu:

Rozšírenie býčka čiernoústeho (Neogobius melanostomus) v Európe

Rozšírenie býčka čiernoústeho (Neogobius melanostomus) v Európe (zdroj: CABI, 2008)


Pôvod: 

 • známe územie výskytu druhu je povodie Baltického a Severného mora, taktiež Veľkých jazier Severnej Ameriky (Panov, 2006)
 • v regióne delty rieky Dunaj je N. melanostomus domácim druhom
 • vo všetkých oblastiach plytkých vôd Čierneho mora, Kaspického mora, Marmarského a vo všetkých oblastiach Azovského mora


Šírenie:

 • v roku 1950 bol prvý transfer druhu mimo miest jeho prirodzeného výskytu keď bol presunutý do Aralského mora (Miller, 1986)
 • počas posledných 20 rokov bol zistený v niekoľkých oddelených oblastiach mimo rozsahu jeho prirodzenej distribúcie
 • v roku 1985 nájdený v rieke Moskva (Sokolov et al., 1989)
 • v roku 1990 boli prvé jedince pozorované v Gdaňskom zálive v Baltickom mori (Skóra, Stolarski 1993, 1995, 1996)
 • v roku 2001 prekvapujúco indentifikovaný v rieke Dunaj pri Viedni (Corkum et al., 2004)


Výskyt na Slovensku:

 • introdukované populácie býčka čiernoústeho sú na Dunaji početnejšie ako populácie v oblasti pôvodného výskytu
 • v auguste 2003 boli odchytené jedince druhu N. melanostomus v slovenskej časti rieky Dunaj, v litorálnej zóne rieky Hron a rieky Dunaj neďaleko mesta Štúrovo (Stráňai, Andreji, 2004)


Opatrenia:

 • druhové bohatstvo domácich druhov rýb klesá pokiaľ sa tento invázny druh stane v danej oblasti hojným
 • často požierajú lastúrniky, ktoré filtrujú vodu a akumulujú mnohé znečisťujúce látky, kontaminanty sú tak prenášané na väčšie druhy rýb, ktoré majú tento druh ako korisť a potom prípadne aj na človeka
 • prevenciou je správny manažment odpadových vôd
 • vhodným mechanickým opatrením je využitie elektrických bariér (Panov, 2006)
 • ďalšími inváznymi druhmi tohto rodu sú, aj na Slovesnku sa vyskytujúce, druhy ako býčko nahotemenný Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857), býčko piesočný Neogobius fluviatilis Pallas, 1814 a býčko hlavatý Neogobius kessleri (Günther, 1861)


Zdroje:

 • CABI, 2008: Neogobius melanostomus (round goby). Datasheet, Distribution Maps, Invasive Species Compendium Datasheets, maps, images, abstracts and full text on invasive species of the world [online]. http://www.cabi.org/isc/datasheet/73163 [cit. 14.7.2017] Dostupné online
 • Corkum L.D., Sapota M.R., Skóra K.E., 2004: The round goby, Neogobius melanostomus, a fish invader on both sides of the Atlantic Ocean, Biological Invasions 6: 173-181
 • Miller, P.J., 1986. Gobiidae in: Witehead P.J.P, Bauchot M.L., Hureau J.C., Nielsen J. & E. Tortonese (eds.), Fishes of the northeast Atlantic and Mediterranean. UNESCO, Paris: 1019-1095
 • Panov, V., 2006: Neogobius melanostomus, DAISIE, [online]. http://www.europe-aliens.org/pdf/Neogobius_melanostomus.pdf [cit. 5.8.2015] Dostupné online
 • Sapota M.R., 2005: Biologia i ekologia babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas 1811) gatunku inwazyjnego w Zatoce Gdańskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 117 pp. (in Polish with English summary)
 • Skóra, K.E., J. Stolarski, 1993. New fish species in the Gulf of Gdansk, Neogobius sp [cf. Neogobius melanostomus (Pallas 1811)]. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 1(128): 83-84. 
 • Skóra K. E., Stolarski J., 1995. Round goby – a fishy invader. WWF Baltic Bulletin 1/95: 46-47 
 • Skóra K.E., Stolarski J. 1996. Neogobius melanostomus (Pallas 1811) a new immigrant species in Baltic Sea. Proceedings of the Second International Estuary Symposium held in Gdańsk 18-22 October 1993. Crangon Iss.MBC Gdynia, 1: 101-108
 • Sokolov, L.I., Tsepkin, E.A., Sokolova, E.L., Golovatyuk, G.Y., 1989: Nowyje żytjeli rieki Moskwy. New inhabitants of the Moskva River. Priroda 9: 80-81 (in Russian).
 • Stráňai, I., Andreji, J., 2004: The first report of round goby, Neogobius melanostomus (Pisces, Gobiidae) in the waters of Slovakia. Folia Zool. 53(3): 335–338 (2004) [online]. http://www.ivb.cz/folia/53/3/335-338.pdf [cit. 5.8.2015] Dostupné online


Tags: