Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Húska štíhla Alopochen egyptiacus (Linnaeus 1766)


Popis druhu:

 • nápadný druh vtáka, ktorého veľkosť dosahuje 63 – 73 cm
 • chrbtová strana dospelých jedincov je hnedá, veľká časť krídiel biela
 • počas letu je jasne vidieť biela farba
 • výrazné je zafarbenie očí, ktoré sú hnedo orámované
 • obe pohlavia sú rovnako zafarbené, avšak môžu sa vyskytovať aj jemnejšie farebné variácie, niektoré jedince sú sivšie, iné hnedšie

Mapa výskytu:

Záznamy výskytu húsky štíhlej (Alopochen egyptiacus) na Slovensku

Záznamy výskytu húsky štíhlej (Alopochen egyptiacus) na Slovensku (zdroj: Kalivodová, Kalivoda, 2014)


Pôvod: 

 • pôvodne africký druh hniezdiaci takmer na celom území afrického kontinentu, najpočetnejšie v povodí Nílu


Šírenie:

 • bol už v 17. storočí importovaný na Britské ostrovy
 • v kontinentálnej časti Európy sa vo voľnej prírode začala húska štíhla objavovať koncom 19. storočia najskôr v prímorských štátoch, v  Nemecku (r. 1866), Belgicku (r. 1870), Poľsku (r. 1877) a Francúzsku (r. 1800), odkiaľ sa postupne  začala šíriť do južnejších oblastí (Kampe-Person, 2010)
 • do zoznamu domácej ornitofauny zaradili húsku štíhlu aj v Maďarsku ako nehniezdiaci druh zriedkavo sa vyskytujúci vo voľnej prírode  (Nomenclator Bizottság, 2008)
 • v Českej republike bola prvýkrát pozorovaná v r. 1979, prvé dokázané hniezdenie bolo zaznamenané v r. 2008 v juhozápadných Čechách 
 • v nasledujúcom roku bolo zistené hniezdenie aj na severnej Morave, kde pár zahniezdil na zemi (Schröpfer a kol., 2011)


Výskyt na Slovensku:

 • prvýkrát pozorovaná 15.-16. mája a 3. júna 1993 na Hrušovskej zdrži pri Hamuliakove (Kalivodová, Darolová, 1998)
 • 5. a 18. júna  r. 1998 sa zdržiavala na Hričovskej priehrade pri Divinke (Karaska, 1998)
 • v r. 2008 bola v októbri zaznamenaná pri Váhu na Dubnickom štrkovisku pri Borčiciach (Šrank, 2009)
 • v r. 2010 sa ukázala prvýkrát na východnom Slovensku, na poli pri toku Trnávky pri Milhostove (Šrank, 2011) a nasledujúci rok v NPR Senné rybníky (Kvetko, Šrank, 2012)
 • najčastejšie však bola húska štíhla pozorovaná na vodnej nádrži Sĺňava, prvýkrát ju na tejto lokalite zaznamenal Kaňuščák (2007)
 • na Záhorí bola doteraz pozorovaná len raz v r. 2009 pri Devínskom jazere na lokalite Majsterka v počte 4 jedincov (Kvetko, 2013)


Opatrenia:

 • je oproti ostatným druhom vodného vtáctva agresívna, najmä v dobe hniezdenia
 • v posledných rokoch bola jej agresivita preukázaná aj napr. proti dravcom, kedy bolo v Sasku-Anhaltsku zistené odháňanie jedincov druhu Milvus milvus a M. migrans húskami od ich hniezd (výška hniezd bola viac ako 20 metrov nad zemou!) a ich následné zabratie pre vlastné hniezdenie (Nicolai, 2006)
 • húska štíhla má rovnaké nároky na prostredie ako kačica divá (Anas platyrhynchos) a lyska čierna (Fulica atra), ktoré potom môže vytláčať
 • v Británii bolo zaznamenané kríženie s druhom Branta canadensis, v Afrike sa kríži s niekoľkými druhmi a potenciálne kríženie s európskymi druhmi môže prispieť k ich ohrozeniu (Schröpfer et al., 2011)


Zdroje:

 • Kalivodová E.,  Darolová A., 1998: Vtáky slovenského úseku Dunaja a priľahlej časti Žitného ostrova. Združenie Biosféra pre rozvoj krajinnej ekológie, Edícia Biosféra, A. Séria vedeckej literatúry Vol. 1, 97 p.
 • Kalivodová, E., Kalivoda, P., 2014: Zahniezdi húska štíhla aj na Záhorí?
  Záhorie roč. XXIII, 2014, 6, p. 13 - 15.
 • Kampe-Persson H., 2010: Occurrence of Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus in Europe. Goose Bulletin, Issue 10 – May, p. 34-38
 • Kaňuščák, P., 2014: Hniezdenie mýtickej husky štíhlej na piešťanskej Sĺňave. Revue Piešťany, Kultúrno-spoločenský štvrťročník, ročník L,  mesto Piešťany p. 50-52
 • Karaska, D, 1998: 3. správa Slovenskej faunistickej komisie pre ornitológiu. Tichodroma, 11, p. 245-248.
 • Kvetko, R., 2013: 13. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Tichodroma 25, p. 85-93
 • Kvetko, R., Šrank, V., 2012: 12. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Tichodroma 24, p. 102–108
 • Nicolai, B., 2006: Rotmilan Milvus milvus und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland – Situation 2006. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 24: 1–34
 • Nomenclator Bizottság, 2008: Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madartáni és Természtvédelmi Egyesület, (Budapest), 278 pp.
 • Schröpfer L., Vermouzek Z., Šírek J., Stolarczyk J., 2011: Výskyt a hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiacus) v České republice v letech 1979 až 2009. Sylvia 47, p. 67–75. 
 • Šrank V, 2009: 9. správa faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko. Tichodroma 21, p. 111-119.


Tags: