Štvrtok, 20 jún 2024, 11:52
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy (Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy )
Slovník: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy
R

rDNA technológie

metódy spájania DNA z dvoch alebo viacerých rozdielnych organizmov do jednej hybridnej či rekombinovanej molekuly DNA.


Regulácia

ovládanie aktivity génu (expresie). 


Rekombinácia

vytvorenie novej kombinácie génov spárovaním oblastí s rovnakou sekvenciou − postupnosťou nukleotidov; proces, ktorým vznikajú nové kombinácie génov v chromozóme.


Rekombinantná DNA (rDNA)

DNA modifikovaná génovými technikami; molekuly zložené z dvoch príp. viacerých sekvencií DNA, ktoré sa prirodzene nikdy nenachádzajú spoločne (pri sebe) − sú to v laboratóriu vytvorené umelé molekuly molekulárnymi technikami využitím rôznych enzýmov, predovšetkým restrikčných endonukleáz; DNA, ktorej nukleotidové usporiadanie je zmenené začlenením alebo výmenou viacerých úsekov DNA rôzneho pôvodu.


Replikácia DNA

zmnoženie genetickej informácie v bunke pri delení.


Reštrikčné endonukleázy

enzýmy, ktoré veľmi presne štiepia (strihajú) DNA, tvoria základný nástroj pri príprave rDNA, hoci pôvodne sa vyvinuli na ochranu baktérií pred cudzorodou DNA; enzýmy, ktoré rozpoznávajú špecifické nukleotidové sekvencie na 2-vláknovej DNA a štiepia jej obe vlákna v rozpoznávacej sekvencii a/alebo mimo nej. Nachádzajú sa najmä u baktérií, najlepším zdrojom je Heamophylus influenza; enzýmy izolované z baktérií, u ktorých majú ochrannú funkciu pred prijatím cudzej DNA. Prvýkrát boli objavené v bakteriálnych kmeňoch rezistentných voči fágovej infekcii. Dvojvláknová DNA sa pôsobením restrikčných endonukleáz štiepi na kratšie fragmenty, ktorých konce sú sekvenčne presne definované. 


Rezistencia

odolnosť.


Ribonukleová kyselina − RNA

je tvorená nukleotidmi tak isto ako DNA, len miesto cytozínu obsahuje uracil; biopolymér dôležitý pre syntézu bielkovín.


rRNA – ribozomálna RNA

je súčasťou ribozómov − organel, ktoré umožňujú tvorbu proteinov (bielkovín);– podiela sa spolu so špecifickými bielkovinami na tvorbe ribozómov. Keďže sa nachádza dnu v ribozómoch, je pravdepodobne zodpovedná za ich funkciu. rRNA vykazuje katalytickú aktivitu a preto sa predpokladá, že funguje ako peptidyltransferáza (hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní peptidových väzieb pri syntéze bielkovín). V bunke tvorí až 80 % hmotnosti všetkej RNA. V prokaryotických organizmoch sú 3 (23S, 16S, 5S), v eukaryotických až 4 rôzne veľké druhy rRNA (28S. 18S, 5?8S, 5S). Je jednovláknová, ale určité časti molekúl majú štruktúru dvojitej závitnice. Vzniká v jadierku.