Pondelok, 24 január 2022, 20:30
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy (Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy )
Slovník: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy
F

F1 hybrid

prvý potomok rodičov; prvá generácia potomkov skrížených rodičov.


Fágy (bakteriofágy)

parazity prokaryotických (baktérie a podobné organizmy).


FAO

Food and Agriculture Organization – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.


Fenotyp

súbor znakov a vlastností, ktorými sa v danom prostredí prejavuje genotyp organizmu; výsledok vzájomného pôsobenia genotypu a prostredia; súbor charakteristických morfologických a fyziologických znakov a vlastností organizmu; fenotyp je vonkajším prejavom všetkých dedičných informácií organizmu a na jeho vytváraní sa vo väčšej či menšej miere podieľajú negenetické vplyvy prostredia.


Fertilita

plodnosť, schopnosť jedincov poskytovať životaschopné potomstvo.


Funkčné potraviny

potraviny s pridanou hodnotou v prospech zdravia konzumenta; potraviny obohatené o určitú aktívnu zložku, ktoré výrazným spôsobom dokázateľne prospievajú ľudskému zdraviu. V porovnaní s klasickou obohacovanou potravinou je do funkčnej potraviny pridané také množstvo prospešnej látky, ktoré zodpovedá záverom vedeckej štúdie o jej zdravotnej prospešnosti. Pomenovanie funkčné potraviny môžeme chápať tak, že potraviny majú novú prídavnú funkciu – preventívnu – pomáhajú predchádzať niektorým ochoreniam, alebo majú liečebnú funkciu – pomáhajú v procese liečby ochorení.