Pondelok, 24 január 2022, 21:47
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy (Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy )
Slovník: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy
M

Marker

značkovací gén môže byť signálny alebo selekčný: signálny gén − znak, ktorého viditeľný signál znamená aj prítomnosť génu, s ktorým bol do bunky hostiteľa marker vnesený, selekčný gén − umožní výber − selekciu iba tých organizmov, ktoré nesú modifikovanú genetickú informáciu.


MAS

markerovo podporovaná selekcia.


Metabolizmus

látková výmena v tele živých organizmov; príjem látok (potravy) a vylučovanie splodín − metabolitov (napr. CO2, O2, alkohol, atď.).


Modifikácia

nededičná zmena fenotypu organizmu vyvolaná pôsobením prírodného prostredia. 


Monitoring

opakované stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenami, metodika monitoringu prírodného prostredia využíva bioindikácie a sledovanie základných parametrov a funkcií ekosystému.


Monitoring GMO

sledovanie účinkov GMO na zdravie a životné prostredie po jeho uvoľnení do životného prostredia, resp. po uvedení na trh.


mRNA

mediátorová alebo informačná (messenger) RNA vzniká v jadre bunky a tvorí základ pre syntézu bielkovín; jednovláknová nukleová kyselina (RNA), ktorá vzniká počas transkripcie DNA a slúži ako predloha pre syntézu bielkovín na základe genetickej informácie prepísanej z genetického kódu. 


Mutácia

náhla dedičná zmena vyvolaná vonkajším vplyvom − mutagénom; mutácia môže byť výsledkom: (1) dedičnej zmeny genetického materiálu, väčšinou spojenej so zmenou fenotypu, (2) dedičnou zmenou genotypu, ktorá nie je podmienená rekombináciou a segregáciou a môže sa týkať jedného génu, celého chromozómu alebo celého genómu.


Mutagén

látka alebo faktor schopný vyvolať v organizmoch dedičnú zmenu − mutáciu. Mutagény sa delia na biologické, fyzikálne (napr. žiarenie − kozmické, rádioaktívne, tepelné) a chemické (chemikálie − väčšinou jedovaté − fenoly, kolchicín, ...).


Mutagenéza

proces vzniku mutácie.