Pondelok, 24 január 2022, 21:33
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete (Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete)
Slovník: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete
R

Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES)

→ÚSES, vymedzovaný na regionálnej úrovni. Je súčasťou ÚSES vyššieho hierarchického stupňa (→NÚSES). Regionálne významné biocentrá by mali spĺňať ekol. nároky celého súboru rastlín a živočíchov typických pre ekosystémy daného biogeografického regiónu, vzácnych a ohrozených taxónov, vrátane endemických druhov bioty. Môžu tvoriť základ nadregionálnych biokoridorov. Regionálne významné biokoridory by mali umožňovať šírenie a migrácie organizmov rámci regiónu. Dokumenty RÚSES sú spracovávané na mapách v mierke 1:50 000, prípadne podľa územno-plánovacej dokumentácie v mierkach 1:100 000 alebo 1:25 000. Dokumentácia regionálnych ÚSES bola po prvýkrát spracovaná pre všetky okresy Slovenska v r. 1992-1995.


RÚSES

regionálny územný systém ekologickej stability