Pondelok, 24 január 2022, 20:44
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete (Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete)
Slovník: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete
C

Chránený krajinný prvok

je podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny definovaný ako významný krajinný prvok,  vyhlásený príslušným okresným úradom za chránený krajinný prvok (v 2. – 5. stupni ochrany) a plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu.