Pondelok, 24 január 2022, 21:58
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete (Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete)
Slovník: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete
J

Jadro biocentra

časť biocentra s najzachovalejšími prírodnými ekosystémami a s najvyššou koncentráciou prírodných hodnôt. Vymedzuje sa na nadregionálnej a na regionálnej úrovni. Často býva legislatívne chránené v najvyššom stupni územnej ochrany (napríklad prírodná rezervácia). Nadregionálne biocentrum môže mať aj viacero jadier. Ak rozoznávame jadro biocentra, existuje okrem jadrovej zóny aspoň jedna ochranná zóna.


Jadrové územie (core area)

chápané vo význame ako biocentrum najmä v európskych koncepciách ekologických sietí (hlavne v koncepcii ECONET) predstavuje súbor kľúčových, ekologicky stabilných prírodných ekosystémov územia, spravidla na križovatkách ekologických koridorov v uzloch ekologickej siete.