Pondelok, 24 január 2022, 21:52
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete (Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete)
Slovník: Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete
K

Konektivita (spojitosť)

je mierou prepojenia či priestorovej súvislosti ekol. koridorov, al. biokoridorov, čo možno jednoducho kvantifikovať počtom a dĺžkou medzier na jednotku dĺžky koridoru. 


Koridor (corridor) alebo koridor pre voľne žijúce organizmy (wildlife corridor)

sa často používa v americkej, kanadskej (Forman, Godron 1993, Smith, Hellmund ed. 1993, Collinge 1996) a austrálskej (Saunders, Hobbs ed., 1991) literatúre. Termíny ekologický koridor (ecological corridor) a jadrové územie (core area) sú zavedené v terminológii Európskej a Paneurópskej ekologickej siete EECONET. Podobne aj nemecká koncepcia ochrany prírody - Biotopverbundsystem - používa termín koridor (korridor) (Jedicke, 1994). Pojem biotický koridor (biotic corridor) sa používa v britskej literatúre (Spellerberg, 1995; Spellerberg a kol., 1995).


Kostra ekologickej stability (KES)

existujúci súbor ekologicky relatívne stabilných krajinných segmentov, vymedzený bez ohľadu na ich funkčné vzťahy. Identifikácia kostry alebo základ ekologickej stability je nevyhnutným prvým krokom k projektovaniu ÚSES,  ktorý potom pozostáva v prípade „prebytku“ vhodných segmentov z ich účelovo lokalizovaného výberu al. v prípade ich „nedostatku“ z doplnenia (vytvorenia) nových segmentov tak, aby spolu s existujúcou KES vytvorili funkčný systém (ÚSES) (Buček, Lacina 1984).


Kultúrna krajina

je „mozaikou ekosystémov v rôznej miere ovplyvnených činnosťou človeka, s rôznou štruktúrou a druhovým zložením, ktoré k svojmu fungovaniu vyžadujú rôzny prísun dodatkovej energie“ (Buček, Lacina, 1993).