Streda, 8 december 2021, 01:58
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
A

Abiocén

neživé prostredie biocenózy


Abiotické zložky

všetky neživé zložky prostredia (horniny, pôda, voda, vzduch, slnečné žiarenie)


Abiotický

neživý, neústrojný, anorganický


Abundancia

množstvo jedincov toho istého druhu alebo skupiny druhov na jednotku plochy alebo objemu


Acidifikácia

proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostredia


Acidita

kyslosť, úroveň kyslosti roztoku, zvyčajne sa meria a vyjadruje stupnicou pH


Acidofyty

rastliny, rastúce na kyslých pôdach


Adaptabilita

schopnosť organizmov prispôsobovať sa podmienkam vonkajšieho prostredia


Adaptácia

prispôsobenie sa organizmu tvarom, funkciou alebo spôsobom života vonkajším podmienkam prostredia


Aeróbne organizmy

organizmy, ktoré potrebujú na metabolizmus nevyhnutne kyslík a žijú vo vzdušnom prostredí


Aerosol

jemná disperzia tuhých alebo kapalných častíc rozptýlených v plyne


Agro

vzťahujúci sa na poľnohospodárstvo alebo obrábanie pôdy


Agrobiocenóza

spoločenstvo kultúrnych a burinových rastlín, živočíchov a mikroorganizmov na poľnohospodársky obhospodarovaných pôdach


Agroekológia

veda študujúca vzťahy v agrobiocenózach a ich vzťahy k okolitému prostrediu


Agroekosystém

funkčná jednotka agrobiocenózy vyznačujúca sa veľkou labilitou. Je náročná na dodatkovú energiu a agrotechniku


Agrofytocenóza

spoločenstvo poľných rastlín, ktoré tvorí porast kultúrnej rastliny a burinové druhy.


Antropický vplyv

priame alebo nepriame pôsobenie človeka na krajinu


Antropocenóza

spoločenstvo organizmov, ktoré vzniklo pod silným vplyvom človeka a je náchylné na druhotnú sukcesiu


Antropocentrizmus

smer, ktorý hlása, že človek je stredom a konečným cieľom svetového diania a vesmíru


Antropogénny

podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetácia


Areál

oblasť, v ktorej žije určitý druh organizmu alebo určité spoločenstvo. V celej oblasti sú podobné klimatické a trofické podmienky


Aridita

stav extrémneho sucha


Arídny

veľmi suchý, označenie pre územie alebo klímu, kde je veľmi málo zrážok, čiže kde celkový ročný výpar prevyšuje úhrn zrážok


Atmosféra

plynný obal Zeme


Autekológia

veda, ktorá sa zaoberá vzťahmi jedinca určitého druhu k prostrediu i k iným organizmom


Autoregulácia

schopnosť živých organizmov riadiť svoje životné procesy a prispôsobovať sa zmeneným podmienkam prostredia


B

Bernská konvencia

dohoda o ochrane živej prírody a prírodných stanovíšť Európy, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy roku 1981


Bezodpadová technológia

technológia s minimálnym množstvom odpadu, ale s maximálne efektnými výrobnými procesmi


Bio

vzťahujúci sa na živé organizmy


Biocenóza

je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny dynamický súbor živých organizmov spojených vzájomnou interakciou v priestore a čas a viazaných na určité podmienky prostredia


Biocentrizmus

pozitívny trend v ochrane prírody a environmentalistike, ktorý zdôrazňuje prioritu ochrany živej prírody na všetkých úrovniach jej existencie


Biocentrum

predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev


Biodiverzita

variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy


Bioindikácia

interpretovateľné značenie kvality prostredia spočívajúce vo výskyte, prípadne neprítomnosti druhu alebo spoločenstva


Biokoridor

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických inormácií živých organizmov a ich spoločenstiev, priestorovo naň nadväzujú interakčné prvky


Biológia

veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a pod.


Biologické zdroje

zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvo


Biomasa

všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania


Biomonitoring

monitoring, ktorý využíva živé organizmy a princípy bioindikácie


Biosféra

obal Zeme, v ktorom žijú organizmy. Zahŕňa súvislú vrstvu hydrosféry, atmosféry a vrchnej časti litosféry


Biota

živá zložka určitého územia alebo jeho rozlične veľkej časti


Biotický

vzťahujúci sa na živé organizmy


Biotop

prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, ktoré charakterizuje súbor biotických a abiotických faktorov


Bonská konvencia

dohovor na ochranu sťahovavých druhov voľne žijúcich zvierat


Č

Červené knihy

reprezentatívne knižné publikácie, v ktorých sa opisujú vzácne /najmä endemické/ a ohrozené druhy rastlín a živočíchov určitého územia.


Červené zoznamy

súpisy vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev


D

Degradácia ŽP

zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi atď.


Demekológia

špeciálna časť ekológie, ktorá sa zaoberá štúdiom populácií, vzťahmi v nich a ich vzťahmi k prostrediu


Demografia

štúdium ľudskej populácie a jej vývoja


Denitrifikácia

uvoľňovanie dusíka z dusičnanov v pôde činnosťou baktérií


Diagnóza krajiny

zistenie celkového kvalitatívneho stavu zložiek krajiny, jeho poznanie umožní realizovať návrhy adekvátnych opatrení na zlepšenie


Diverzita

vlastnosť systému prejavujúca sa v počte a v priestorovom rozmiestnení prvkov, z ktorých sa systém skladá


Domestikácia

proces zdomácňovania voľne žijúcich zvierat


Domestikovaný druh

druh, ktorého proces vývoja ovplyvnil človek za účelom uspokojiť svoje potreby


Dominancia

prevládnutie jedného druhu v spoločenstve


Druh

taxonomická jednotka organizmov so spoločným pôvodom


E

Edafický

vzťahujúci sa na pôdu


Edafón

súbor všetkých živých organizmov, ktoré sa nachádzajú v pôde


Ekológ

vedec, ktorý sa zaoberá ekológiou


Ekológia

vedná disciplína, ktorá skúma vzájomné vzťahy medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím


Ekologická výchova

často sa používa ako synonymum environmentálnej výchovy, zaoberá sa témou prírody a životného prostredia, skúmaním vzťahov medzi organizmami navzájom a organizmami a ich prostredím, učí „ekologicky myslieť a konať“.


Ekologické myslenie

základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oň


Ekosystém

dynamický komplex spoločenstiev rastlín, živočíchov a mikroorganizmov a ich neživého prostredia, ktorý pôsobí vzájomne ako funkčná jednotka


Emisie

odpadové produkty, úlety zo zdrojov znečisťovania do okolitého prostredia, ako aj nehmotné prejavy zdrojov energie /hluk, žiarenie, teplo.../


Environmentalista

človek, ktorý skúma životné prostredie človeka


Environmentalistika

náuka o životnom prostredí človeka alebo technológia životného prostredia


Environmentálna etika

zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu založené na ľudskej zodpovednosti za zachovanie podmienok života na Zemi


Environmentálna výchova

cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu


Environmentálna výučba

zámerné environmentálne pôsobenie učiteľa na žiaka, výučba s aplikáciou environmentálnej problematiky do jednotlivých výučbových predmetov na všetkých stupňoch škôl


Etológia

časť biológie, ktorá sa zaoberá štúdiom správania sa živých organizmov


Eutrofizácia

proces, keď sa do vodnej nádrže prirodzeným spôsobom alebo umelo dostávajú anorganické soli, ktoré podporujú rast rias a usmrcujú iné organizmy


Evolúcia

dedičné zmeny organizmov, ktoré prebiehajú mnoho generácií


Exhaláty

plyny, pary, drobné častice prachu, popola, sadzí, dymu unikajúce do ovzdušia, škodliviny v ovzduší zložené z emisií a imisií. Rozlišujeme priemyselné a dopravné exhaláty


F

FAO

organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu v rámci OSN


Fauna

súhrn živočíchov na určitom geograficky vyčlenenom území


Flóra

súpis taxónov rastlín, ktoré sa vyskytujú na určitom území


Freóny

(chlóroflórokarbonáty) zlúčeniny, ktoré v ovzduší rozkladajú ozón. Prispieva sa tak k vzniku ozónových dier. Freóny pochádzajú zo sprejov, chladiacich zariadení a vznikajú pri výrobe plastov 


Fyto

vzťahujúci sa na rastliny


Fytocenológia

náuka o rastlinných spoločenstvách


Fytocenóza

rastlinné spoločenstvo, časť biocenózy s určitým floristickým zložením, rovnakými stanovištnými podmienkami a rovnakou fyziognómiou


G

Gaia

hypotéza Gaia, teoretická predstava o našej biosfére ako jedinom organizme, v ktorom fauna a flóra Zeme, jej klíma a geológia, fungujú všetky spoločne a sú vzájomne prepojené, pričom ovplyvňujú vývoj celého prostredia


Genofond

genetický materiál so skutočnou alebo potenciálnou hodnotou


Genotyp

súbor indivíduí s charakteristickými genetickými vlastnosťami pre populáciu alebo druh


Geobiocenóza

časť zemského povrchu, na ktorom biocenóza a jej zodpovedajúci klimatop a edafotop vytvárajú súvislý prírodný komplex


Geobiosféra

sféra planéty Zem logicky zahŕňa aj živú zložku planéty


Geobotanika

časť biológie, náuka o kvetene a vegetácii a ich vzťahu k okolitému svetu


Geocentrizmus

preceňovanie významu geografie pri riešení problémov životného prostredia človeka prostredníctvom geoekológie, prípadne krajinnej ekológie


Geoekológia

súhrnné označenie pre ekosystemológiu a komplexnú fyzickú geografiu, teda ekológia krajiny


Geotop

najmenší homogénny, fyzickogeografický, priestorový taxón krajiny, ktorý je jednotný z hľadiska abiotických a biotických prvkov


GIS

systémy špecifického spôsobu zberu, ukladania a užívania dát o prírodných a socioekonomických systémoch v počítačovom prostredí


Globálny

vzťahujúci sa na celú Zem


H

Herbivor

bylinožravec, živočích, ktorý požiera rastliny.


Hibernácia

prezimovanie, spomalenie metabolizmu, redukcia aktivity a využívanie telesných zásob na prežitie zimy.


Homeostáza krajiny

stav krajinného systému, pri ktorom vzájomné vzťahy a väzby jeho prvkov udržiavajú autoregulačné procesy v kvázistatickej stabilite


Humidita

vlhkosť podnebia, charakteristická vyššími zrážkami, ako je celkový výpar.


Humídny

vlhký, vzťahujúci sa na územie alebo klímu, kde zrážky prevládajú nad výparom.


Humus

neživá organická hmota v pôde, prípadne na jej povrchu, v rôznom stupni rozkladu.


Hustota

v ekológii počet jedincov na jednotku plochy


C

Chránené územie

geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a riadené s cieľom dosiahnuť špecifickú ochranu


Chránený druh

druh rastliny alebo živočícha, ktorému štát alebo regionálna inštitúcia poskytuje ochranu na celom území štátu alebo na menšom území.


I

Imisia

prenikanie látok znečisťujúcich ovzdušie v prízemnej vrstve z miesta vzniku na iné miesto dôsledkom emisie


Indikátory

chemické látky, ktoré pri zmene  kyslosti alebo zásaditosti roztoku menia farbu. Ako indikátory môžeme použiť aj výluh z červenej kapusty, výluh z kvetov (sýtočervená ruža, sýtočervená čínska ruža, červená gladiola, červená astra, fialová astra, čakanka obyčajná,  alebo plodov rastlín (čierne ríbezle, baza čierna, jarabina obyčajná, kalina obyčajná)


Industrializácia

proces rozvoja priemyslu vo veľkom rozsahu v krajine


Insekticídy

látky, ktoré usmrcujú hmyz


Interakčný prvok

určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny zmenenej alebo narušenej človekom


Introdukcia

zámerné vysadenie cudzieho prípadne nepôvodného druhu do ekosystému za prirodzenými hranicami jeho areálu


Invázia

príchod veľkého počtu nepôvodných druhov na územie


Inverzia

stav ovzdušia, ktorého teplota s výškou neklesá, ale vzrastá. Takto dochádza k zvratu vegetačných pásiem


Ionosféra

vrstva atmosféry od 60 do 80 km, charakteristická vysokou koncentráciou molekulových a atómových iónov a voľných elektrónov


K

Kalamita

nadmerný alebo nedostatkový výskyt niektorého ekologického faktora s vážnymi hospodárskymi dôsledkami

Klimax

vrcholné a najkomplexnejšie štádium sukcesného radu vývoja biocenóz, značne odlišné od východiskového stavu dynamickej sukcesie


Klimaxové spoločenstvo

rastlinné spoločenstvo, ktoré je stabilné mnoho rokov a pravdepodobne sa v ňom nič nezmení, pokiaľ sa nezmení klíma alebo vplyv človeka


Klonovanie

metóda vzniku kópií živého organizmu pomocou rozmnožovania nepohlavným spôsobom


Kontaminácia

znečistenie, zamorenie povrchu predmetov alebo organizmov choroboplodnými mikroorganizmami alebo rádioaktivitou


Krajina

všeobecne charakterizovaná forma hmotného prejavu geografickej sféry, totálny geografický systém


Krajinná analýza

postup vo výskume krajiny, ktorý sa zameriava na charakteristiku vzájomných vzťahov medzi krajinnými prvkami a medzi krajinným systémom a jeho okolím


Krajinná ekológia

humánna veda o zákonitostiach vzniku, vývoja, správania sa a o priestorovej organizácii komplexných teritoriálnych jednotiek ako celostných útvarov, ktoré študuje geosystémovým alebo ekosystémovým spôsobom


Krajinná syntéza

zovšeobecnenie poznatkov krajinnej analýzy na krajinný priestor, preskúmanie a usporiadanie analytických poznatkov tak, aby poskytovali informácie o najrôznejších vlastnostiach tohto priestoru


Krajinná štruktúra

zákonité priestorové rozloženie kvalitatívnych a kvantitatívnych javov a vlastností krajiny, ktoré sa združujú do komplexných fyziognomických alebo funkčných celkov


Krajinné zložky

základné štruktúrne jednotky krajinného systému, medzi ktoré patria horninový podklad a pôdotvorný substrát, pôda, voda, ovzdušie, vegetácia, živočíšstvo, antropické výtvory, látky a javy


Krajinný prvok

prvky krajiny, ktoré vznikli spolupôsobením človeka a prírodných faktorov na krajinné zložky a možno ich z krajinného systému izolovať a analyzovať


Kultúrna krajina

pôvodná krajina pretvorená vplyvom využívania a činnosti ľudskej spoločnosti


Kyslé pôdy

sú zvyčajne zamokrené a ich neúrodnosť zhoršuje kyslá reakcia z atmosferických zrážok


Kyslý dážď

atmosférické zrážky s kyslou reakciou, zmes vody a škodlivých prímesí v ovzduší


L

Limitujúci faktor

podmienka prostredia, ktorá ohraničuje výskyt druhu, prežitie, rast a reprodukciu jedinca, fyziologický proces a pod.


Lokalita

miesto, ktoré je reálne geograficky vymedzené


M

Migrácia

pohyb veľkého počtu živočíchov z jedného miesta na druhé podľa sezóny


Mikroorganizmy

drobné organizmy, ktoré vidno iba mikroskopom


Mineralizácia

rozklad organických látok na iné, neorganické zlúčeniny


Minerály

neorganické tuhé látky, ktoré sa vyskytujú v prírode


Mokrade

súhrnné označenie pre ekosystémy s výrazným zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej a podzemnej vody vo väzbe na súš: rašeliniská, plytké vodné nádrže a pod.


Monitoring

opakovené stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenami


Mortalita

úmrtnosť


N

Natalita

pôrodnosť, rodivosť


Naturalizácia

prispôsobenie sa cudzích druhov podmienkam nového prostredia, zdomácnenie


Neofyt

rastlina, zavlečená na územie v historickom období a zdomácnená, alebo sa vyskytujúca len prechodne


Nitrifikácia

proces, keď baktérie v pôde rozkladajú dusíkaté zlúčeniny a vytvárajú nitráty, ktoré môžu rastliny prijímať koreňmi


O

Odpad

vedľajší produkt všetkých výrobných a komunálnych činností, ktorý nevstupuje do obehu látok a energie ekosystémov


Ochrana ex situ

ochrana zložiek biologickej diverzity mimo ich prirodzeného náleziska


Ochrana in situ

ochrana druhov a ekosystémov a prirodzených stanovíšť s cieľom udržať a obnoviť životaschopné populácie druhov v ich prirodzenom prostredí


Ochrana prírody

racionálna ľudská činnosť - komplex individuálnych, skupinových, štátnych a medzinárodných opatrení, ktoré zabraňujú ohrozeniu evolúcie a podstaty života a podporujú komplexnú obnovu a vývoj systému prírodnín, zároveň zachovávajú tie kvality biosféry, v ktorých vznikol a môže sa vyvíjať človek ako biologický druh


Ochrana životného prostredia

všetky činnosti človeka, ktoré slúžia na ochranu prírodných a umelých zložiek životného prostredia


Ochranná zóna

má za úlohu zabrániť prenikaniu negatívnych antropogénnych vplyvov do biocentier a biokoridorov


Oxid siričitý (SO2)

bezfarebný plyn, štipľavého zápachu, veľmi jedovatý, málo rozpustný vo vode. Má redukčné, bieliace, konzervačné účinky a jeho oxidáciou vzniká oxid sírový. Je jedným z hlavných ukazovateľov znečisteného ovzdušia. Dráždi oči, dýchacie cesty a vstrebáva sa do krvi. Prítomnosť oxidu siričitého v ovzduší pôsobí nepriaznivo aj na vegetáciu. Podieľa sa na znižovaní pH (zvyšovaní kyslosti) dažďovej vody


Oxid uhličitý (CO2)

stála, nehorľavá, bezfarebná plynná látka, ktorý sa tvorí pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní, hnití, kvasení atď. Prispieva k skleníkovému efektu


Oxid uhoľnatý CO

je bezfarebná, jedovatá, plynná látka, bez zápachu. S vodou sa nezlučuje. Vyskytuje sa v rôznych plynných zmesiach, najmä v dymových plynoch pri nedokonalom spaľovaní a vo výfukových plynoch motorových vozidiel


Ozón

nestála trojatómová forma kyslíka, vyskytujúca sa prirodzene v atmosfére, pri vyššej koncentrácii je pre človeka škodlivá


Ozónosféra

ozónová vrstva v atmosfére medzi 20 -50 km nad povrchom Zeme


P

Pesticíd

látka, schopná usmrcovať škodcov a choroby


pH

vyjadruje hodnotu kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku


Polutanty

znečisteniny


Populácia

biotický systém, ktorý tvorí skupina jednotlivcov toho istého druhu žijúcich v určitom časovom intervale a v určitom prostredí


Potravový reťazec

proces prechodu energie v potrave od zdroja cez konzumentov až po predátory


Predátor

mäsožravec, živočích, ktorý sa živí inými živočíchmi


Príroda

komplex javov a predmetov, ktoré vzniki na Zemi počas vývoja a nevytvoril ich človek


Prírodná krajina

krajina, ktorá sa skladá len z prvkov prírodného charakteru bez zásahu a vplyvu človeka


Prírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda. Zdroje dlhodobo udržateľného života


Prírodnina

hmotný prejav prírody ako procesu, objekty, ktoré vytvorila príroda


R

Ramsarská konvencia

dohovor o mokradiach medzinárodného významu. V zozname je zapísaných okolo 300 mokradí lokalizovaných na celom svete


Rastlinná formácia

súbor rastlinných populácií s určitou fyziognómiou, ktoré závisia od klímy


Región

územie, kraj, všeobecné označenie územnej jednotky, ktorá vstupuje do akejkoľvek regionalizácie


Reintrodukcia

opakované zámerné vysadenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha do ekosystému


Relikt

organizmus, ktorý sa vplyvom zmenených ekologických podmienok udržal len na malých, ostrovčekovitých miestach svojho bývalého areálu


Renaturácia

obnova pôvodnej prírodnej štruktúry a funkcie ekosystému


Reštitúcia

prinavrátenie organizmov na miesto ich pôvodného výskytu, kde vyhynuli


Roztok

rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a z rozpustenej látky 


Ruderál

organizmus začiatočnej fázy vývoja spoločenstva na stanovištiach, ktoré narušila ľudská činnosť


Ruderálne rastliny

rastliny, ktoré osídľujú antropogénne vzniknutý reliéf a lokality v okolí ľudských sídlisk


S

Skleníkový efekt

vzniká nahromadením CO2, ktorý vytvorí vrstvu prepúšťajúcu slnečné lúče, ale zabraňuje úniku dlhovlnného tepelného žiarenia z povrchu Zeme


Smog

znečistenie ovzdušia počas inverzných stavov v mestských a priemyselných aglomeráciách, stav ovzdušia so zníženou viditeľnosťou pri vysokom znečistení priemyselnými exhalátmi, spalinami motorových vozidiel a splodinami ich vzájomných reakcií, ktoré sa vyznačujú vysokodráždivým účinkom na ľudský organizmus


Spoločenstvo

je funkčný biotický systém, v ktorom sa spája súbor populácií žijúcich v určitom prostredí s určitými podmienkami


Stanovište

súbor vlastností prostredia na danej lokalite


Sukcesia

postupné striedanie spoločenstiev až po klimax na určitom mieste pod vplyvom biotických a abiotických činiteľov


Symbióza

spolužitie


Synantropizácia

dej, pri ktorom sa areál rastliny rozširuje, prípadne zahusťuje vplyvom činnosti človeka


Synekológia

veda, ktorá študuje vzťahy skupín rôznych organizmov združených do určitej jednotky a ich vzťahy k prostrediu


T

Taxón

klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napríklad druh, rod, čeľaď


Technosféra

biosféra, ktorú pretvorila ľudská činnosť


Terestrický

vzťahujúci sa na suchú zem, suchozemský


Tolerancia

schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rozličným podmienkam prostredia


Toxický

jedovatý


Toxín

jedovatá látka rastlinného alebo živočíšneho pôvodu


Transmisie

látky pohybujúce sa v ovzduší, často meniace svoje vlastnosti


Trofická štruktúra

štruktúra ekosytému vyjadrená prostredníctvom potravových reťazcov a potravových sietí


Trofický

vzťahujúci sa na výživu


Trvalo-udržateľný rozvoj

rozvoj, ktorý zosúľaďuje potreby súčasnosti bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potreby


U

Univerzálne indikátory pH

sú zmesi indikátorov, ktoré umožnia určiť pH širokou škálou farebných odtieňov


Urbanizácia

pohyb ľudí z vidieka do mestských sídel a z menších sídel do väčších sídel


Urbánna ekológia

študuje systém mesta a jeho prostredie


V

Variabilita

premenlivosť


Vegetácia

rastlinstvo


Vegetačné obdobie

obdobie roka s aktívnou vegetáciou


Vegetatívny

opak reproduktívneho, napríklad vegetatívne rozmnožovanie rastlín


Vitalita

životaschopnosť


Z

Znečistenie ovzdušia

výskyt cudzorodých, biologicky aktívnych prímesí v atmosfére, prevažne antropogénneho pôvodu


Zoo

vzťahujúci sa na živočíchy


Ž

Životaschopná populácia

populácia, ktorá sa obnovuje a udržiava na stanovišti bez pomoci človeka dlhé obdobie


Životné prostredie

časť geosféry, v ktorej je v danom momente spätý život a výrobná činnosť ľudskej spoločnosti. Je jednou z určujúcich zložiek kvality života spoločnosti.