Pondelok, 24 január 2022, 20:16
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
A

Abiocén

neživé prostredie biocenózy


Abiotické zložky

všetky neživé zložky prostredia (horniny, pôda, voda, vzduch, slnečné žiarenie)


Abiotický

neživý, neústrojný, anorganický


Abundancia

množstvo jedincov toho istého druhu alebo skupiny druhov na jednotku plochy alebo objemu


Acidifikácia

proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť abiotických zložiek životného prostredia


Acidita

kyslosť, úroveň kyslosti roztoku, zvyčajne sa meria a vyjadruje stupnicou pH


Acidofyty

rastliny, rastúce na kyslých pôdach


Adaptabilita

schopnosť organizmov prispôsobovať sa podmienkam vonkajšieho prostredia


Adaptácia

prispôsobenie sa organizmu tvarom, funkciou alebo spôsobom života vonkajším podmienkam prostredia


Aeróbne organizmy

organizmy, ktoré potrebujú na metabolizmus nevyhnutne kyslík a žijú vo vzdušnom prostredí


Aerosol

jemná disperzia tuhých alebo kapalných častíc rozptýlených v plyne


Agro

vzťahujúci sa na poľnohospodárstvo alebo obrábanie pôdy


Agrobiocenóza

spoločenstvo kultúrnych a burinových rastlín, živočíchov a mikroorganizmov na poľnohospodársky obhospodarovaných pôdach


Agroekológia

veda študujúca vzťahy v agrobiocenózach a ich vzťahy k okolitému prostrediu


Agroekosystém

funkčná jednotka agrobiocenózy vyznačujúca sa veľkou labilitou. Je náročná na dodatkovú energiu a agrotechniku


Agrofytocenóza

spoločenstvo poľných rastlín, ktoré tvorí porast kultúrnej rastliny a burinové druhy.


Antropický vplyv

priame alebo nepriame pôsobenie človeka na krajinu


Antropocenóza

spoločenstvo organizmov, ktoré vzniklo pod silným vplyvom človeka a je náchylné na druhotnú sukcesiu


Antropocentrizmus

smer, ktorý hlása, že človek je stredom a konečným cieľom svetového diania a vesmíru


Antropogénny

podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetácia


Areál

oblasť, v ktorej žije určitý druh organizmu alebo určité spoločenstvo. V celej oblasti sú podobné klimatické a trofické podmienky


Aridita

stav extrémneho sucha


Arídny

veľmi suchý, označenie pre územie alebo klímu, kde je veľmi málo zrážok, čiže kde celkový ročný výpar prevyšuje úhrn zrážok


Atmosféra

plynný obal Zeme


Autekológia

veda, ktorá sa zaoberá vzťahmi jedinca určitého druhu k prostrediu i k iným organizmom


Autoregulácia

schopnosť živých organizmov riadiť svoje životné procesy a prispôsobovať sa zmeneným podmienkam prostredia