Pondelok, 24 január 2022, 21:56
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
E

Edafický

vzťahujúci sa na pôdu


Edafón

súbor všetkých živých organizmov, ktoré sa nachádzajú v pôde


Ekológ

vedec, ktorý sa zaoberá ekológiou


Ekológia

vedná disciplína, ktorá skúma vzájomné vzťahy medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím


Ekologická výchova

často sa používa ako synonymum environmentálnej výchovy, zaoberá sa témou prírody a životného prostredia, skúmaním vzťahov medzi organizmami navzájom a organizmami a ich prostredím, učí „ekologicky myslieť a konať“.


Ekologické myslenie

základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oň


Ekosystém

dynamický komplex spoločenstiev rastlín, živočíchov a mikroorganizmov a ich neživého prostredia, ktorý pôsobí vzájomne ako funkčná jednotka


Emisie

odpadové produkty, úlety zo zdrojov znečisťovania do okolitého prostredia, ako aj nehmotné prejavy zdrojov energie /hluk, žiarenie, teplo.../


Environmentalista

človek, ktorý skúma životné prostredie človeka


Environmentalistika

náuka o životnom prostredí človeka alebo technológia životného prostredia


Environmentálna etika

zásady pre činnosť človeka a jeho postoje k životnému prostrediu založené na ľudskej zodpovednosti za zachovanie podmienok života na Zemi


Environmentálna výchova

cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný vzťah k životnému prostrediu


Environmentálna výučba

zámerné environmentálne pôsobenie učiteľa na žiaka, výučba s aplikáciou environmentálnej problematiky do jednotlivých výučbových predmetov na všetkých stupňoch škôl


Etológia

časť biológie, ktorá sa zaoberá štúdiom správania sa živých organizmov


Eutrofizácia

proces, keď sa do vodnej nádrže prirodzeným spôsobom alebo umelo dostávajú anorganické soli, ktoré podporujú rast rias a usmrcujú iné organizmy


Evolúcia

dedičné zmeny organizmov, ktoré prebiehajú mnoho generácií


Exhaláty

plyny, pary, drobné častice prachu, popola, sadzí, dymu unikajúce do ovzdušia, škodliviny v ovzduší zložené z emisií a imisií. Rozlišujeme priemyselné a dopravné exhaláty