Pondelok, 17 máj 2021, 14:00
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
I

Imisia

prenikanie látok znečisťujúcich ovzdušie v prízemnej vrstve z miesta vzniku na iné miesto dôsledkom emisie


Indikátory

chemické látky, ktoré pri zmene  kyslosti alebo zásaditosti roztoku menia farbu. Ako indikátory môžeme použiť aj výluh z červenej kapusty, výluh z kvetov (sýtočervená ruža, sýtočervená čínska ruža, červená gladiola, červená astra, fialová astra, čakanka obyčajná,  alebo plodov rastlín (čierne ríbezle, baza čierna, jarabina obyčajná, kalina obyčajná)


Industrializácia

proces rozvoja priemyslu vo veľkom rozsahu v krajine


Insekticídy

látky, ktoré usmrcujú hmyz


Interakčný prvok

určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny zmenenej alebo narušenej človekom


Introdukcia

zámerné vysadenie cudzieho prípadne nepôvodného druhu do ekosystému za prirodzenými hranicami jeho areálu


Invázia

príchod veľkého počtu nepôvodných druhov na územie


Inverzia

stav ovzdušia, ktorého teplota s výškou neklesá, ale vzrastá. Takto dochádza k zvratu vegetačných pásiem


Ionosféra

vrstva atmosféry od 60 do 80 km, charakteristická vysokou koncentráciou molekulových a atómových iónov a voľných elektrónov