Pondelok, 24 január 2022, 20:10
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
D

Degradácia ŽP

zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi atď.


Demekológia

špeciálna časť ekológie, ktorá sa zaoberá štúdiom populácií, vzťahmi v nich a ich vzťahmi k prostrediu


Demografia

štúdium ľudskej populácie a jej vývoja


Denitrifikácia

uvoľňovanie dusíka z dusičnanov v pôde činnosťou baktérií


Diagnóza krajiny

zistenie celkového kvalitatívneho stavu zložiek krajiny, jeho poznanie umožní realizovať návrhy adekvátnych opatrení na zlepšenie


Diverzita

vlastnosť systému prejavujúca sa v počte a v priestorovom rozmiestnení prvkov, z ktorých sa systém skladá


Domestikácia

proces zdomácňovania voľne žijúcich zvierat


Domestikovaný druh

druh, ktorého proces vývoja ovplyvnil človek za účelom uspokojiť svoje potreby


Dominancia

prevládnutie jedného druhu v spoločenstve


Druh

taxonomická jednotka organizmov so spoločným pôvodom