Pondelok, 24 január 2022, 21:48
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
B

Bernská konvencia

dohoda o ochrane živej prírody a prírodných stanovíšť Európy, ktorú podpísali členské štáty Rady Európy roku 1981


Bezodpadová technológia

technológia s minimálnym množstvom odpadu, ale s maximálne efektnými výrobnými procesmi


Bio

vzťahujúci sa na živé organizmy


Biocenóza

je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny dynamický súbor živých organizmov spojených vzájomnou interakciou v priestore a čas a viazaných na určité podmienky prostredia


Biocentrizmus

pozitívny trend v ochrane prírody a environmentalistike, ktorý zdôrazňuje prioritu ochrany živej prírody na všetkých úrovniach jej existencie


Biocentrum

predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev


Biodiverzita

variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy


Bioindikácia

interpretovateľné značenie kvality prostredia spočívajúce vo výskyte, prípadne neprítomnosti druhu alebo spoločenstva


Biokoridor

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických inormácií živých organizmov a ich spoločenstiev, priestorovo naň nadväzujú interakčné prvky


Biológia

veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a pod.


Biologické zdroje

zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvo


Biomasa

všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania


Biomonitoring

monitoring, ktorý využíva živé organizmy a princípy bioindikácie


Biosféra

obal Zeme, v ktorom žijú organizmy. Zahŕňa súvislú vrstvu hydrosféry, atmosféry a vrchnej časti litosféry


Biota

živá zložka určitého územia alebo jeho rozlične veľkej časti


Biotický

vzťahujúci sa na živé organizmy


Biotop

prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, ktoré charakterizuje súbor biotických a abiotických faktorov


Bonská konvencia

dohovor na ochranu sťahovavých druhov voľne žijúcich zvierat