Pondelok, 24 január 2022, 21:16
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
G

Gaia

hypotéza Gaia, teoretická predstava o našej biosfére ako jedinom organizme, v ktorom fauna a flóra Zeme, jej klíma a geológia, fungujú všetky spoločne a sú vzájomne prepojené, pričom ovplyvňujú vývoj celého prostredia


Genofond

genetický materiál so skutočnou alebo potenciálnou hodnotou


Genotyp

súbor indivíduí s charakteristickými genetickými vlastnosťami pre populáciu alebo druh


Geobiocenóza

časť zemského povrchu, na ktorom biocenóza a jej zodpovedajúci klimatop a edafotop vytvárajú súvislý prírodný komplex


Geobiosféra

sféra planéty Zem logicky zahŕňa aj živú zložku planéty


Geobotanika

časť biológie, náuka o kvetene a vegetácii a ich vzťahu k okolitému svetu


Geocentrizmus

preceňovanie významu geografie pri riešení problémov životného prostredia človeka prostredníctvom geoekológie, prípadne krajinnej ekológie


Geoekológia

súhrnné označenie pre ekosystemológiu a komplexnú fyzickú geografiu, teda ekológia krajiny


Geotop

najmenší homogénny, fyzickogeografický, priestorový taxón krajiny, ktorý je jednotný z hľadiska abiotických a biotických prvkov


GIS

systémy špecifického spôsobu zberu, ukladania a užívania dát o prírodných a socioekonomických systémoch v počítačovom prostredí


Globálny

vzťahujúci sa na celú Zem