Pondelok, 24 január 2022, 21:06
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
H

Herbivor

bylinožravec, živočích, ktorý požiera rastliny.


Hibernácia

prezimovanie, spomalenie metabolizmu, redukcia aktivity a využívanie telesných zásob na prežitie zimy.


Homeostáza krajiny

stav krajinného systému, pri ktorom vzájomné vzťahy a väzby jeho prvkov udržiavajú autoregulačné procesy v kvázistatickej stabilite


Humidita

vlhkosť podnebia, charakteristická vyššími zrážkami, ako je celkový výpar.


Humídny

vlhký, vzťahujúci sa na územie alebo klímu, kde zrážky prevládajú nad výparom.


Humus

neživá organická hmota v pôde, prípadne na jej povrchu, v rôznom stupni rozkladu.


Hustota

v ekológii počet jedincov na jednotku plochy