Sobota, 1 október 2022, 16:06
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
M

Migrácia

pohyb veľkého počtu živočíchov z jedného miesta na druhé podľa sezóny


Mikroorganizmy

drobné organizmy, ktoré vidno iba mikroskopom


Mineralizácia

rozklad organických látok na iné, neorganické zlúčeniny


Minerály

neorganické tuhé látky, ktoré sa vyskytujú v prírode


Mokrade

súhrnné označenie pre ekosystémy s výrazným zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej a podzemnej vody vo väzbe na súš: rašeliniská, plytké vodné nádrže a pod.


Monitoring

opakovené stanovovanie a vyhodnocovanie kvality prostredia, najmä porovnávanie tzv. pozaďového stavu s antropogénnymi zmenami


Mortalita

úmrtnosť