Pondelok, 24 január 2022, 20:13
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
O

Odpad

vedľajší produkt všetkých výrobných a komunálnych činností, ktorý nevstupuje do obehu látok a energie ekosystémov


Ochrana ex situ

ochrana zložiek biologickej diverzity mimo ich prirodzeného náleziska


Ochrana in situ

ochrana druhov a ekosystémov a prirodzených stanovíšť s cieľom udržať a obnoviť životaschopné populácie druhov v ich prirodzenom prostredí


Ochrana prírody

racionálna ľudská činnosť - komplex individuálnych, skupinových, štátnych a medzinárodných opatrení, ktoré zabraňujú ohrozeniu evolúcie a podstaty života a podporujú komplexnú obnovu a vývoj systému prírodnín, zároveň zachovávajú tie kvality biosféry, v ktorých vznikol a môže sa vyvíjať človek ako biologický druh


Ochrana životného prostredia

všetky činnosti človeka, ktoré slúžia na ochranu prírodných a umelých zložiek životného prostredia


Ochranná zóna

má za úlohu zabrániť prenikaniu negatívnych antropogénnych vplyvov do biocentier a biokoridorov


Oxid siričitý (SO2)

bezfarebný plyn, štipľavého zápachu, veľmi jedovatý, málo rozpustný vo vode. Má redukčné, bieliace, konzervačné účinky a jeho oxidáciou vzniká oxid sírový. Je jedným z hlavných ukazovateľov znečisteného ovzdušia. Dráždi oči, dýchacie cesty a vstrebáva sa do krvi. Prítomnosť oxidu siričitého v ovzduší pôsobí nepriaznivo aj na vegetáciu. Podieľa sa na znižovaní pH (zvyšovaní kyslosti) dažďovej vody


Oxid uhličitý (CO2)

stála, nehorľavá, bezfarebná plynná látka, ktorý sa tvorí pri spaľovaní fosílnych palív, pri dýchaní, hnití, kvasení atď. Prispieva k skleníkovému efektu


Oxid uhoľnatý CO

je bezfarebná, jedovatá, plynná látka, bez zápachu. S vodou sa nezlučuje. Vyskytuje sa v rôznych plynných zmesiach, najmä v dymových plynoch pri nedokonalom spaľovaní a vo výfukových plynoch motorových vozidiel


Ozón

nestála trojatómová forma kyslíka, vyskytujúca sa prirodzene v atmosfére, pri vyššej koncentrácii je pre človeka škodlivá


Ozónosféra

ozónová vrstva v atmosfére medzi 20 -50 km nad povrchom Zeme