Sobota, 29 február 2020, 05:15
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Druhová ochrana (s ekvivalentnými termínmi v anglickom jazyku) (Výkladový slovník - Druhová ochrana)
Slovník: Výkladový slovník - Druhová ochrana
A

adaptácia

selekcia určitých fenotypových prejavov genómu faktormi prostredia; vďaka variabilite organizmov sa v populácii vyskytujú rôzne prejavy znakov, z ktorých niektoré môžu ich nositeľov v určitých podmienkach zvýhodniť; výsledkom je dojem, že sa druh prispôsobil zmeneným podmienkam – je to však naopak, zmenené podmienky vyselektovali jedince s vhodnými znakmi


agregátny druh

skupina blízko príbuzných, podobných druhov organizmov (druhový komplex), ktoré sú z praktických dôvodov označované jedným druhovým menom; pozri tiež druhový komplex


alela

konkrétna forma určitého génu; gén (zodpovedný za farbu očí) môže mať viac alel (zodpovedných za konkrétnu farbu)


alfa (α) diverzita

druhová diverzita v konkrétnom biotope; pozri tiež biodiverzita, beta (β) diverzita, gama (β) diverzita


Alleeho efekt

vyjadruje vzťah medzi hustotou populácie a  poklesom, stabilitou alebo rastom jej veľkosti; zmenšenie hustoty populácie pod kritickú hodnotu minimalizuje až vylučuje možnosť stretnutia opačných pohlaví, dôsledkom čoho je  prudké zníženie úspešnosti reprodukcie až zánik populácie


alochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti nepôvodný, môže ísť o introdukovaný, invázny druh/taxón; pozri tiež autochtónny druh/taxón, invázny druh/taxón


analýza životaschopnosti populácie (AŽP)

slúži na definovanie pravdepodobnosti vyhynutia druhu/taxónu v definovanom čase; realizuje sa kvantitatívnou analýzou demografických a environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich prežívanie analyzovanej populácie (zvyčajne sú analyzované malé populácie vystavené vysokému riziku vyhynutia); na účely AŽP boli vyvinuté špeciálne programy (napr. RAMAS); pozri aj minimálna životaschopná populácia (MŽP)


AOO

pozri oblasť osídlenia


areál rozšírenia

oblasť, územie rozšírenia taxónu; pozri tiež teritórium, domovský okrsok


autekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu druhov; pozri tiež ekológia, demekológia, synekológia


autochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti pôvodný; pozri tiež alochtónny druh/taxón


AŽP

pozri analýza životaschopnosti populácie


B

bariéra

prekážka brániaca disperzii, migrácii či inej forme premiestňovania či transportu organizmov (resp. ich genómu v akejkoľvek biologicky funkčnej forme)  z miesta na miesto  


beta (β) diverzita

pomer medzi alfa (α) a gama (γ) diverzitou; pozri tiež biodiverzita, alfa (α) diverzita, gama (γ) diverzita


biocenóza

pozri spoločenstvo


biocentrum

územie s biotopom alebo komplexom biotopov, ktoré veľkosťou i funkčnosťou umožňuje existenciu (čiastočne) prirodzeného ekosystému s príslušným spoločenstvom organizmov  


biodiverzita

rozmanitosť foriem života na jeho všetkých úrovniach (gény, jedince, populácie, druhy, spoločenstvá; tiež biotopy a ekosystémy), ako aj procesov v nich a medzi nimi


bioindikácia

využívanie živých organizmov na kvalitatívne a kvantitatívne definovanie stavu prostredia alebo jeho vybraných faktorov; pozri tiež indikačný druh/taxón


bioindikátor

pozri indikačný druh/taxón


biokoridor

spravidla lineárny prvok v krajine, ktorý prepája biocentrá a umožňuje premiestňovanie organizmov (vrátane vývinových štádií) medzi nimi; prostriedok konektivity (prepojenia) fragmentov ekologických entít (ekosystémov, biotopov, spoločenstiev, /sub/populácií a pod.); pozri tiež ekodukt   


bióm

komplexný a geograficky rozsiahly ekosystém s vlastnosťami definovanými klimatickými podmienkami príslušnej oblasti Zeme; jednotlivé pevninské biómy charakterizuje prevládajúci typ vegetácie, napr. v polárnom pásme tundra, v miernom pásme opadavý listnatý les a step, v subtropickom pásme púšť, savana, v tropickom pásme tropický dažďový les  


biosférická rezervácia

pozri rezerva biosféry


biota

súhrn všetkých organizmov definovaného priestoru


biotop

prostredie pre existenciu spoločenstva; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež habitat, spoločenstvo


C

cenóza

pozri spoločenstvo 


CPUE

pozri počet registrácií na jednotku vzorky


CR

pozri Kriticky ohrozený


Č

červená kniha

zoznam ohrozených druhov/taxónov (biotopov, spoločenstiev) s uvedením kategórie ohrozenia a základnými informáciami o východiskovom a súčasnom stave rozšírenia, spôsobe života a nárokoch na prostredie, ohrození a rizikových faktoroch a ich pôsobení a realizovaných a možných opatreniach na nápravu stavu; pozri tiež červený zoznam, druhový akčný plán, kategórie Červeného zoznamu IUCN


červený zoznam

zoznam ohrozených druhov/taxónov (biotopov, spoločenstiev) s uvedením kategórie ohrozenia; pozri tiež červená kniha, druhový akčný plán, kategórie Červeného zoznamu IUCN


D

dáždnikový druh/taxón

druh/taxón ohrozeného organizmu, prostredníctvom ochrany ktorého sa priamo alebo aj nepriamo zabezpečuje ochrana ďalších druhov príslušného spoločenstva/biotopu alebo aj celého ekosystému; pozri tiež vlajkový druh/taxón, zástupný druh/taxón


DD

pozri Nedostatočne známy


degradácia biotopu/habitatu

zmenšenie, poškodenie, znehodnotenie kvality a funkcií biotopu/habitatu; pozri tiež strata biotopu/habitatu, fragmentácia


demekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu populácií; pozri tiež ekológia, autekológia, synekológia


disperzia

rozptyl, rozširovanie organizmov, spravidla potomstva z miesta rozmnožovania do okolia


disturbancia

rušivý faktor v ekosystéme, zvyčajne vedúci k odstráneniu (niektorých) jeho zložiek; prirodzené disturbancie (napr. lesné požiare, riečne záplavy) sú prirodzenými zložkami niektorých ekosystémov a podmieňujú ich dlhodobú existenciu; disturbancie spôsobené človekom (zábor pôdy, zmeny vodného režimu, znečistenie a pod.) sú spravidla považované za hrozby s negatívnym vplyvom na biotu


domovský okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na zber potravy, odpočinok, rozmnožovanie a ďalšie aktivity; pozri tiež potravný/lovný okrsok, reprodukčný/hniezdny okrsok, teritórium


dospelé jedince

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, B, C a D) jedince schopné rozmnožovať sa


druh

skupina organizmov, ktorej jedince sú schopné pohlavným rozmnožovaním produkovať plodné potomstvo; základná taxonomická jednotka klasifikácie v systéme organizmov; pozri tiež taxón 


druhová diverzita

druhová rozmanitosť spoločenstva (či iného súboru organizmov) vyjadrená niektorým z bezrozmerných indexov (napr. Shannonovym), ktoré zohľadňujú okrem počtu druhov aj ich pomerné zastúpenie


druhová početnosť

pozri druhové bohatstvo


druhové bohatstvo

počet druhov určitej oblasti, lokality alebo inej priestorovej vzorky biosféry


druhový akčný plán

detailný materiál dokumentujúci a analyzujúci stav ohrozeného druhu/taxónu a navrhujúci opatrenia na zlepšenie stavu; v SR sa používa termín program záchrany; pozri tiež červená kniha, červený zoznam, kategórie Červeného zoznamu IUCN


druhový komplex

skupina blízko príbuzných, ťažko rozlíšiteľných druhov, ktoré môžu byť z praktických dôvodov opísané pod jedným druhovým menom ako agregátny druh; pozri tiež agregátny druh


dynamika metapopulácie

v ekosozológii uplatnenie teórie rovnováhy medzi vymieraním taxónov a rekolonizáciou vo fragmentoch, ako je definovaná v ostrovnej biogeografii; pozri tiež fragment, metapopulácia, rekolonizácia, subpopulácia


dynamika plôšok

dynamika a heterogenita dielčich plôšok (biotopov) a ich sústavy vo väčšom komplexnom ekosystéme; prístup k ich analýze z hľadiska funkčnosti ekosystému a udržania jeho rozmanitosti z ekologického a ekosozologického hľadiska


E

efekt hrdla fľaše

redukcia rozmanitosti genofondu populácie vymiznutím niektorých alel génov v dôsledku výrazného zmenšenia veľkosti populácie; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt zakladateľa


efekt zakladateľa

malá rozmanitosť genofondu populácie spôsobená malým počtom zakladateľov (u ktorých nemuseli byť zastúpené zriedkavé alely génov; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt hrdla fľaše  


efektívna veľkosť populácie (geneticky)

veľkosť populácie, ktorá je funkčná z genetického hľadiska (úroveň inbrídingu nie je vyššia ako v panmiktickej populácii); zakladá sa na počte reprodukcieschopných jedincov a teda je menšia ako celá populácia; pozri tiež populácia, inbríding


ekodukt

umelo vytvorený objekt (spravidla vo forme premostenia, tunelu alebo vodnej cesty) slúžiaci organizmom (predovšetkým živočíchom) na prekonanie líniového bariérového prvku, napr. komunikácie, prehradenia vodného toku a pod. 


ekológia

vedná disciplína študujúca vzťahy medzi orgamizmami navzájom a organizmami a prostredím (vrátane jeho neživých zložiek); termín zložený z gréckych slov oikos = dom, logos = náuka


ekologická pasca

pozri environmentálna pasca


ekologická stopa

pozri environmentálna stopa


ekologický faktor

pozri environmentálny faktor


ekosozológia

vedná disciplína prepájajúca konzervačnú biológiu a obnovnú ekológiu; ochrana prírody založená na poznaní vzťahov medzi prostredím a organizmami a medzi organizmami navzájom; termín zložený z gréckych slov oikos = dom, sozein = chrániť; pozri tiež konzervačná biológia, obnovná  ekológia


ekosystém

entita funkčného prepojenia biotopu (abiotická zložka) s jeho príslušným spoločenstvom (biotická zložka); veľkosť ekosystému je definovaná ad hoc a môže varírovať po rozmery biosféry; pozri tiež biotop, spoločenstvo


ekotyp

lokálna subpopulácia druhu adaptovaná na miestne podmienky prostredia, spravidla geograficky definovaná/delimitovaná


emigrácia

vysťahovanie jedincov z priestoru


EN

pozri Silne ohrozený


endemit, endemický druh/taxón

druh/taxón s obmedzeným, presne ohraničeným a často malým reálom rozšírenia (izolované pohoria, povodia, jaskynné systémy, morské ostrovy a pod.); pozri tiež relikt, reliktný druh/taxón


environmentálna pasca

uprednostňovanie habitatu s menšou kvalitou (avšak s atraktívnejším pôsobením) aj napriek dostupnosti kvalitnejšieho habitatu, spravidla v podmienkach rýchlych zmien prostredia


environmentálna stopa

vyjadrenie vplyvu človeka na prostredie, jeho kvantifikácia; environmentálna stopa je plocha (spravidla v hektároch) potrebná na získanie zdrojov nevyhnutných pre uspokojenie potrieb človeka (jedinca, komunity)


environmentálny faktor

faktor (= činiteľ, vlastnosť, podmienka) prostredia so vzťahom k organizmom; ovplyvňujúci, podmieňujúci ich existenciu; keďže sa termín vzťahuje na prostredie a nie na vedný odbor (ekológiu), nie je správne používať termín ekologický faktor


EOO

pozri oblasť výskytu


EW

pozri Vyhynutý v prírode


EX

pozri Vyhynutý


extrémna fluktuácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách B a C) extrémne (časté, rýchle alebo rozsiahle) zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia taxónu, s rozdielmi početnosti väčšími ako jeden rád (minimálne desaťnásobný nárast alebo úbytok)


F

fauna

živočíšstvo; termín používaný na všeobecné označenie živočíšstva i na označenie živočíšstva definovaného priestoru 


faunistika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov fauny v definovanom priestore; pozri tiež fauna 


fekundita

plodivosť, potenciálna schopnosť samca a samice produkovať potomstvo


fertilita

plodnosť, skutočná plodivosť, následok fekundity; počet potomkov na jednu samicu


fitness

pozri reprodukčná zdatnosť


flóra

rastlinstvo; termín používaný na všeobecné označenie rastlinstva i na označenie taxónov rastlinstva definovaného priestoru


floristika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov flóry v definovanom priestore; pozri tiež flóra


fluktuácia

zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia druhu/taxónu, spravidla pravidelné, periodicky sa opakujúce; pozri tiež extrémna fluktuácia


fragment

zlomok celku; časť oddelená od pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) alebo jej ďalších častí; pozri tiež fragmentácia, izolát, izolácia


fragmentácia

rozdrobovanie pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) na oddelené časti; pozri tiež fragment, izolát, izolácia


fytocenóza

rastlinné spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov/taxónov rastlín, ktoré rastú v určitom biotope; pozri tiež spoločenstvo

fyziotaktika

náuka o rozumnom využívaní prírodných zdrojov


G

gama (γ) diverzita

druhová diverzita rozsiahlej oblasti so zastúpením viacerých biotopov; pozri tiež biodiverzita, alfa (α) diverzita, beta (β) diverzita


generácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, C a E) priemerný vek sploditeľov novosplodených jedincov populácie; generácia má dlhšie trvanie ako vek najmladších jedincov počas ich prvého rozmnožovania a kratšie trvanie ako vek najstarších rozmnožujúcich sa jedincov s výnimkou taxónov, ktoré sa rozmnožujú iba raz v živote 


genofond

súbor všetkých alel génov všetkých jedincov v populácii (zvyčajne na úrovni druhu, prípadne poddruhu); rozmanitosť genofondu podmieňuje schopnosť druhu/taxónu vysporiadať sa so zmenami environmentálnych faktorov; pozri tiež genomická rozmanitosť/diverzita


genomická rozmanitosť/diverzita

rozmanitosť génov a ich alel v populácii druhu/taxónu


génová banka

súbor reprodukčného materiálu (u živočíchov prevažne pohlavných buniek, embryí, kmeňových buniek; u rastlín najčastejšie semien, tiež explantátov) uschovaný v kontrolovaných podmienkach zabezpečujúcich ich prežívanie/oživenie v budúcnosti (napr. zmrazením – kryoprezerváciou); pozri tiež semenná banka


génovo modifikovaný organizmus, GMO

organizmus, ktorý má genóm umelo zmenený spôsobom, aký sa nevyskytuje pri prirodzenom rozmnožovaní a/alebo prirodzenej rekombinácii 


génový drift

náhodná zmena frekvencie jednotlivých alel génu v populácii z generácie na generáciu; výsledkom génového driftu môže byť zachovanie jedinej alely (=fixácia alely) a tým strata genomickej variability; pravdepodobnosť fixácie alely je nepriamo úmerná početnosti populácie; pozri tiež efekt hrdla fľaše, efekt zakladateľa


H

habitat

prostredie pre existenciu jedinca alebo populácie (druhu/taxónu); termín viazaný na autekológiu; pozri tiež biotop


habituácia

v etológii jednoduchá forma učenia sa, pri ktorej opakovanie podnetu vedie k strate odozvy naň


historicky známy areál rozšírenia

geograficky definovaný areál rozšírenia (taxónu), ako je dokumentovaný, známy alebo predpokladaný z minulosti 


hniezdny okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na hniezdenie; reprodukčný okrsok u vtákov; pozri tiež domovský okrsok, potravný/lovný okrsok, teritórium


horúce miesto biodiverzity

pozri ohnisko biodiverzity


hromadné vymieranie

pozri masové vymieranie


hrozby

(v zmysle definícií IUCN) súhrnný termín pre faktory s nepriaznivým vplyvom na organizmy a ekosystémy (negatívne, ohrozujúce, stresové, rizikové) aktívne v minulosti, v súčsnosti aj v budúcnosti; pozri tiež rizikový faktor, stresy


C

chránené územie

delimitovaný priestor s reguláciami ľudskej činnosťami zameranými na zachovanie jeho prírodných/kultúrnych štruktúr a vzťahov medzi nimi; definované môžu byť štátnymi i medzištátnymi normami na základe veľkosti, funkcií a regulácií


I

imigrácia

prisťahovanie jedincov do priestoru


inbríding

príbuzenské kríženie; pohlavné rozmnožovanie blízko príbuzných jedincov


index abundancie

pozri index početnosti


index početnosti

odhad relatívnej veľkosti populácie na základe počtu jedincov zistených odchytom, pozorovaním či iným spôsobom zberu dát na štandardizovanú jednotku úsilia (napr. CPUF /ryby/, hustota /vtáky/, počet samíc kladúcich vajcia /morské korytnačky/, početnosť zistená na značkovaní a opätovnom odchyte a pod.); pozri tiež počet registrácií na jednotku odchytu


indikačný druh/taxón

druh/taxón, ktorého prítomnosť, resp.neprítomnosť a/alebo početnosť v danom priestore indikuje určité vlastnosti prostredia


indikátor

pozri indikačný druh/taxón


interšpecifický

medzidruhový


intrašpecifický

vnútrodruhový


introdukcia

vypustenie druhu/taxónu mimo jeho areálu rozšírenia


introdukovaný druh/taxón

druh/taxón, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu rozšírenia, k osídleniu došlo úmyselným alebo neúmyselným pričinením človeka; pozri tiež allochtónny druh/taxón, invázny druh/taxón, problémový pôvodný druh/taxón


introdukovaný genetický materiál

človekom zmenené alebo prenesené organizmy alebo gény


invázny druh/taxón

nepôvodný druh/taxón, ktorý sa rýchlo šíri/rozšíril v nepôvodnom prostredí alebo mimo svojho pôvodného areálu rozšírenia a spravidla nepriazivo ovplyvňuje (napr. kompetíciou, predáciou a pod.) pôvodné druhy/taxóny až celé spoločenstvá; pozri tiež alochtónny druh/taxón, introdukovaný druh/taxón, problémový pôvodný druh/taxón


inzularizácia

pozri fragmentácia


inžiniersky druh/taxón ekosystému

druh/taxón organizmu, ktorý vytvára, významne ovplyvňuje a udržiava, prípadne ničí svoj habitat; čím môže významne ovplyvňovať druhové bohatstvo príslušného spoločenstva organizmov a rôznorodosť krajiny


IUCN

Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources; pôvodne International Union for the Conservation of Nature) so sídlom v Glande, Švajčiarsko, založená v r. 1948; združuje viac ako 1 400 vládnych a mimovládnych organizácií, zamestnáva okolo 1 000 profesionálnych pracovníkov z viac ako 50 krajín a na jej práci sa podieľa okolo 16 000 dobrovoľných expertov; pozri tiež Služba informácií o druhoch IUCNKomisia pre záchranu druhov IUCN


izolácia

rozdrobovanie celku pôvodne súvislej entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) na priestorovo a/alebo funkčne oddelené fragmenty bez možnosti vzájomnej interakcie; pozri tiež izolát, fragment, fragmentácia


izolát

fragment celku pôvodne súvislej entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) priestorovo a/alebo funkčne oddelený od celku tej istej entity alebo jej ostatných fragmentov bez možnosti vzájomnej interakcie; pozri tiež izolácia, fragment, fragmentácia


izolovaná populácia

pozri izolát


J

jadro

pozri jadrová oblasť


jadrová oblasť/jadrové územie

oblasť s najvyššou hodnotou a najprísnejšími podmienkami ochrany a reguláciou antropogénnych faktorov; uplatňovaná v územiach s významom pre ochranu prírody (chránených územiach, rezervách biosféry a pod.) s deklarovaným zónovaním; pozri tiež rezerva biosféry 


K

kaskádový efekt

situácia, keď vyhynutie (alebo zmena početnosti populácie) druhu/taxónu spôsobí vyhynutie (alebo zmenu početnosti populácie) iných druhov/taxónov 


kategória ohrozenia

pozri kategórie Červeného zoznamu IUCN


kategórie Červeného zoznamu IUCN

jednotky systému klasifikácie taxónov podľa miery ohrozenia a rizika vyhynutia v zmysle definícií IUCN; pozri tiež kritériá (pre zaradenie taxónu do kategórií Červeného zoznamu IUCN)  


klonovanie

vytváranie génovo identických kópii organizmov; terapeutické klonovanie slúži na získanie kmeňových buniek na terapeutické účely; reprodukčným klonovaním sa získajú klony celých organizmov, s jeho využitím sa ráta aj v druhovej ochrane ex situ


kľúčový druh/taxón

druh/taxón s kľúčovou úlohou pre fungovanie až existenciu príslušného ekosystému, často nezávisle od jeho početnosti; pozri tiež mutualistický kľúčový druh/taxón, inžiniersky druh/taxón


Komisia pre záchranu druhov IUCN

medzinárodná komisia IUCN so zameraním na druhovú ochranu, tvorená sieťou dobrovoľných špecialistov (t.č. vyše 8 000) združených do viac ako 140 skupín zameraných na konkrétne taxóny bioty a/alebo okruhy problémov ich hrozieb a ochrany; pozri tiež IUCN, Služba informácií o druhoch IUCN


kontinuálny úbytok

pozri pokračujúci pokles 


konzervačná biológia

aplikovaná forma biológie zameraná na ochranu rozmanitosti foriem života, ktorá využíva primerané poznatky a prostriedky vybraných odborov biológie (ekológia, genetika, molekulárna biológia), spoločenských vied (filozofia, sociológia, ekonómia), ako aj tvorivých umení a médií; pozri tiež ekosozológiaobnovná  ekológia


koridor

pozri biokoridor


kritériá (pre zaradenie taxónu do kategórií Červeného zoznamu IUCN)

podmienky pre zaradenie taxónu do konkrétnej kategórie ohrozenia; pozri tiež kategórie Červeného zoznamu IUCN 


Kriticky ohrozený CR

(v zmysle definícií IUCN 2001) najvyššia kategória ohrozenia; taxón podľa najlepších dostupných podkladov spĺňa ktoréhoľvek z kritérií A – E pre túto kategóriu a  teda je vystavený extrémne vysokému riziku vyhynutia v prírode 


kvantitatívna analýza

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériu E) akýkoľvek spôsob analýzy za účelom odhadu pravdepodobnosti vyhynutia taxónu, založenej na spôsobe jeho života, požiadaviek na faktory prostredia a ich pôsobení, pôsobení hrozieb a na špecifikovaných možnostiach managementu (napr. analýza životaschopnosti populácie); pozri tiež analýza životaschopnosti populácie


L

lazarský druh (taxón)

v ekosozológii/druhovej ochrane termín označuje druh (taxón), ktorý bol považovaný za vyhynutý a ktorý bol znovuobjavený, niekedy po desiatkach rokov


LC

pozri Menej dotknutý


lokácia

(v zmysle definícií IUCN 2001) geograficky alebo ekologicky vymedzené miesto alebo oblasť, v ktorej môže jediný ohrozujúci faktor alebo udalosť náhle ovplyvniť všetky prítomné jedince predmetného taxónu; veľkosť lokácie závisí od plochy pôsobenia rizikového faktora alebo udalosti, pričom môže zasahovať časť jednej alebo aj viacerých subpopulácií; v prípade pôsobenia viacerých ohrozujúcich faktorov alebo udalostí je lokácia vymedzená pôsobením najzávažnejšieho z nich; pozri tiež lokalita


lokalita

geograficky definované miesto výskytu organizmu, spoločenstva, javu a pod.; pozri tiež lokácia


M

masové vymieranie

vyhynutie veľkého množstva taxónov (vysoko prevyšujúce pozaďové vymieranie) v priebehu relatívne krátkeho geologického obdobia; pozri tiež pozaďové vymieranie


megafauna

živočíšstvo s väčšími telesnými rozmermi, kritériom je minimálna hmotnosť (podľa zdroja) od 2 do 1 000 kg, najčastejšie však 20 až 44 kg; pozri tiež fauna


Menej dotknutý LC

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón je zaradený do tejto kategórie, ak bol hodnotený podľa kritérií, ale nie je možné klasifikovať ho ako Kriticky ohrozený, Silne ohrozený, Zraniteľný ani Takmer ohrozený; do kategórie sú zaradené rozšírené a početné taxóny


metapopulácia

súbor subpopulácií (fragmentov pôvodne súvislej populácie alebo prirodzene fragmentovanej populácie), medzi ktorými existuje možnosť kontaktu/kríženia ich jedincov (napr. ponechaním alebo vytvorením biokoridorov medzi nimi); v prípade lokálneho vyhynutia niektorej zo subpopulácií vďaka prepojeniu s ostatnými nie je vylúčená rekolonizácia areálu zaniknuvšej subpopulácie jedincami zo susediacich subpopulácií (s funkciou zdrojovej populácie); pozri tiež dynamika metapopulácie, populácia, subpopulácia, zdrojová populácia


minimálna dynamická oblasť

najmenšia rozloha územia potrebná pre prežívanie minimálnej životaschopnej populácie; pozri tiež minimálna životaschopná populácia


minimálna životaschopná populácia (MŽP)

najmenšia populácia s pravdepodobnosťou prežitia určitého obdobia, táto pravdepodobnosť je štatisticky definovaná na základe predpokladaných demografických, genetických a environmentálnych podmienok a prírodných disturbancií; v ekosozologickej praxi/ochrane sú prijaté dve veľkosti MŽP ohrozených druhov/taxónov: 50 jedincov s  pravdepodobnosťou krátkodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať inbríding) a 500 jedincov s pravdepodobnosťou dlhodobého prežívania (so schopnosťou eliminovať génový drift); pozri tiež analýza životaschopnosti populácie (AŽP)


množivosť

pozri natalita


morfodruh

druh definovaný na základe svojho vzhľadu; termín nie je taxonomickou entitou; príkladom dvoch morfodruhov môže byť húsenica a motýľ – z hľadiska systému živočíchov ide o jeden druh, z hľadiska vzhľadu (a aj funkcie v ekosystéme) sú to však dva morfodruhy


mortalita

úmrtnosť; miera mortality (death rate) je pomer počtu uhynutých jedincov na 1000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populácie


mutualistický kľúčový druh/taxón

organizmus, ktorý existuje v obojstranne prospešných vzťahoch s iným organizmom a jeho vymiznutie má výrazný dopad na celý ekosystém (napr. to môže byť vták, ktorý požieraním plodov zabezpečuje klíčivosť ich semien a tým aj existenciu pôvodných lesov); pozri tiež kľúčový druh/taxón


MVP

pozri minimálna životaschopná populácia


MŽP

pozri minimálna životaschopná populácia


N

nadmerné využívanie

využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov nad ich schopnosť regenerácie; termín sa často upresňuje podľa cieľa/spôsobu realizácie (nadmerné pasenie, zber, výrub, rybolov, lov...)


nárazníková oblasť/zóna

oblasť so šetrným hospodárením / využívaním (podriadeným ochrane prírody)  obklopujúca jadrovú oblasť alebo susediaca s ňou; uplatňovaná v územiach s významom pre ochranu prírody (chránených územiach, rezervách biosféry a pod.) s deklarovaným zónovaním; pozri tiež jadrová oblasť, prechodová oblasť/zóna, rezerva biosféry


natalita

množivosť; mierou natality (natality/birth rate) je pomer počtu splodených jedincov na 1 000 jedincov počas jedného roka, slúži na definovanie dynamiky populácie; pozri tiež fekundita, fertilita


NE

pozri Nehodnotený


Nedostatočne známy DD

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, pre ktorý nie je dostatok údajov o rozšírení a/alebo stave populácie na priame alebo nepriame zhodnotenie rizika vyhynutia 


negatívny faktor

pozri rizikový faktor


negatívny populačný trend

pozri populačný trend


Nehodnotený NE

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón, ktorý ešte nebol hodnotený prostredníctvom kritérií


nepôvodný druh/taxón

pozri alochtónny druh/taxón


nespotrebné využívanie

využívanie zdroja, pri ktorom nedochádza k jeho spotrebe, nie je odstránený zo systému; pozri tiež spotrebné využívanie


NT

pozri Takmer ohrozený

T

taxón

jednotka klasifikácie organizmov (napr. druh, rod, čeľaď, rad...) v systéme; v prípade kritérií a kategórií Červeného zoznamu IUCN sa termín používa na označenie taxonomických jednotiek na úrovni druhu a nižšej (napr. poddruh); pozri tiež druh


teritórium

domovský okrsok alebo jeho časť, pasívne a/alebo aktívne ochraňovaná sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) pred ostatnými jedincami tohože druhu/taxónu, prípadne aj iných druhov/taxónov; pozri tiež domovský okrsok, potravný/lovný okrsok, reprodukčný/hniezdny okrsok


tolerancia rizika

vyjadrenie vzťahu hodnotiteľa k riziku ohrozenia taxónu: nízka hodnota (RT = 0) znamená preventívny postoj, keď bol taxón klasifikovaný ako ohrozený len vtedy, ak nie je vysoko nepravdepodobné, že nie je ohrozený; vysoká hodnota (RT = 1) znamená dôkazný postoj s klasifikáciou taxónu ako ohrozený, iba ak pre to existujú silné dôkazy


typová lokalita

lokalita, z ktorej pochádza typový materiál; pozri tiež typový materiál, typový jedinec


typový jedinec

jedinec taxónu, podľa ktorých bol tento taxón vedecky opísaný


typový materiál

jedince taxónu, podľa ktorých bol tento taxón vedecky opísaný


Ú

úmrtnosť

pozri mortalita


U

usudzovaný (údaj)

(v zmysle definícií IUCN 2016) údaj založený na nepriamych údajoch, predpokladoch a domnienkach, ktoré sú v nepriamom vzťahu k cieľovej premennej, avšak sú vyjadrené v rovnakej jednotke


V

varovný čas

čas, počas ktorého bol taxón zaradený do niektorej z troch kategórií ohrozených (VU, EN, CR) až do jeho vyhynutia


vlajkový druh/taxón

druh slúžiaci na popularizáciu ochrany prírody, zvyčajne určitej oblasti, ekosystému či skupiny druhov/taxónov; na tento účel sa vyberajú všeobecne známe, populárne a obľúbené druhy/taxóny, podľa možnosti pozitívne prijímané verejnosťou (napr. symboly ako panda; pozri tiež dáždnikový druh/taxón, zástupný druh/taxón


VU

pozri Zraniteľný


Vyhynutý Ex

(v zmysle definícií IUCN 2001) taxón je Vyhynutý v prípade, ak nie je pochybnosť, že uhynul posledný jedinec; do kategórie je zaradený taxón, ak vyčerpávajúcim výskumom v známom/predpokladanom habitate, vhodnom čase (dennom,  sezónnom alebo ročnom) v pôvodnom areáli rozšírenia nebol zaznamenaný ani jeden jedinec; tento výskum má trvať dlhšie, ako je dĺžka životného cyklu príslušného taxónu 


Vyhynutý v prírode Ex

(v zmysle definícií IUCN 2001) je taxón Vyhynutý v prírode, ak je známe iba jeho prežívanie v kultúre, v zajatí alebo vo voľne žijúcej populácii (alebo populáciách) mimo jeho pôvodného areálu rozšírenia; do kategórie je zaradený taxón, ak vyčerpávajúcim výskumom v známom/predpokladanom habitate, vhodnom čase (dennom,  sezónnom alebo ročnom) v pôvodnom areáli rozšírenia nebol zaznamenaný ani jeden jedinec; tento výskum má trvať dlhšie, ako je dĺžka životného cyklu príslušného taxónu


významne fragmentovaný

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériu B) fragmentácia populácie druhu/taxónu s rastúcim rizikom vyhynutia v dôsledku jeho prežívania v malých a relatívne izolovaných subpopuláciách s redukovanou možnosťou rekolonizácie; pozri tiež fragmentácia, populácia, rekolonizácia, subpopulácia


Z

zástupný prístup

prístup druhovej ochrany postavený na kombinácii opatrení ochrany a manažmentu, z ktorých profituje väčšia skupina druhov/taxónov organizmov; zohľadnením vzťahov medzi druhmi/taxónmi a územím sa definuje oblasť s maximálnou efektivitou prijatých opatrení


zástupný/zastupujúci druh/taxón

druh alebo skupina druhov/taxónov, zastupujúci/ich pri ochrane, manažmente či pozornosti ďalšie druhy/taxónov s podobnými nárokmi; súborný termín pre dáždnikový druh/taxón, vlajkový druh/taxón, indikačný druh/taxón


zdatnosť

pozri reprodukčná zdatnosť


zdivený

pôvodne zdomácnené zviera, ktoré žije navoľno po vypustení alebo uniknutí z chovu a spravidla sa mu vrátili prejavy správania jeho divožijúceho predka; pozri tiež splanený 


zdrojová populácia

populácia žijúca v habitate s optimálnymi podmienkami, vďaka ktorým dosahuje vysokú množivosť (resp. vysoko presahujúcu úmrtnosť) a tým aj dostatok emigrujúcich/dispergujúcich jedincov s potenciálom (re)kolonizovať ďalšie oblasti; pozri tiež metapopulácia, habitat, populácia, prepadová populácia, prepadový habitat, zdrojový habitat


zdrojový habitat

habitat druhu/taxónu, v ktorom jeho lokálna množivosť prevyšuje lokálnu úmrtnosť; pozri tiež habitat, prepadový habitat, prepadová populácia, zdrojová populácia 


zistený (údaj)

(v zmysle definícií IUCN 2016) údaj založený na dokladovanom pozorovaní/zmeraní (všetkých) jedincov populácie alebo inej premennej; pozri tiež očakávaný (údaj), odhadnutý (údaj), premietnutý (údaj), usudzovaný (údaj), zistený (údaj)


znehodnotenie biotopu/habitatu

pozri degradácia biotopu/habitatu


zonácia

pozri zónovanie


zónovanie

stanovenie priorít v priestore; nástroj, zložka dizajnu chráneného územia regulujúca ľudské aktivity v ňom a v jeho okolí, založená na stanovení priorít; pozri tiež jadrová oblasť, nárazníková oblasť/zóna, prechodová oblasť/zóna


zoocenóza

živočíšne spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov živočíchov, ktoré žijú v určitom biotope; termín viazaný na synekológiu; pozri tiež biotop, fytocenóza, spoločenstvo


Zraniteľný VU

(v zmysle definícií IUCN 2001) tretia najvyššia kategória ohrozenia; taxón podľa najlepších dostupných podkladov spĺňa ktoréhoľvek z kritérií A – E pre túto kategóriu a  teda je vystavený vysokému riziku vyhynutia v prírode