Pondelok, 24 január 2022, 20:12
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Druhová ochrana (s ekvivalentnými termínmi v anglickom jazyku) (Výkladový slovník - Druhová ochrana)
Slovník: Výkladový slovník - Druhová ochrana
A

adaptácia

selekcia určitých fenotypových prejavov genómu faktormi prostredia; vďaka variabilite organizmov sa v populácii vyskytujú rôzne prejavy znakov, z ktorých niektoré môžu ich nositeľov v určitých podmienkach zvýhodniť; výsledkom je dojem, že sa druh prispôsobil zmeneným podmienkam – je to však naopak, zmenené podmienky vyselektovali jedince s vhodnými znakmi


agregátny druh

skupina blízko príbuzných, podobných druhov organizmov (druhový komplex), ktoré sú z praktických dôvodov označované jedným druhovým menom; pozri tiež druhový komplex


alela

konkrétna forma určitého génu; gén (zodpovedný za farbu očí) môže mať viac alel (zodpovedných za konkrétnu farbu)


alfa (α) diverzita

druhová diverzita v konkrétnom biotope; pozri tiež biodiverzita, beta (β) diverzita, gama (β) diverzita


Alleeho efekt

vyjadruje vzťah medzi hustotou populácie a  poklesom, stabilitou alebo rastom jej veľkosti; zmenšenie hustoty populácie pod kritickú hodnotu minimalizuje až vylučuje možnosť stretnutia opačných pohlaví, dôsledkom čoho je  prudké zníženie úspešnosti reprodukcie až zánik populácie


alochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti nepôvodný, môže ísť o introdukovaný, invázny druh/taxón; pozri tiež autochtónny druh/taxón, invázny druh/taxón


analýza životaschopnosti populácie (AŽP)

slúži na definovanie pravdepodobnosti vyhynutia druhu/taxónu v definovanom čase; realizuje sa kvantitatívnou analýzou demografických a environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich prežívanie analyzovanej populácie (zvyčajne sú analyzované malé populácie vystavené vysokému riziku vyhynutia); na účely AŽP boli vyvinuté špeciálne programy (napr. RAMAS); pozri aj minimálna životaschopná populácia (MŽP)


AOO

pozri oblasť osídlenia


areál rozšírenia

oblasť, územie rozšírenia taxónu; pozri tiež teritórium, domovský okrsok


autekológia

odbor ekológie zameraný na ekológiu druhov; pozri tiež ekológia, demekológia, synekológia


autochtónny druh/taxón

druh/taxón, ktorý je v príslušnej oblasti pôvodný; pozri tiež alochtónny druh/taxón


AŽP

pozri analýza životaschopnosti populácie