Pondelok, 19 august 2019, 20:27
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Druhová ochrana (s ekvivalentnými termínmi v anglickom jazyku) (Výkladový slovník - Druhová ochrana)
Slovník: Výkladový slovník - Druhová ochrana
H

habitat

prostredie pre existenciu jedinca alebo populácie (druhu/taxónu); termín viazaný na autekológiu; pozri tiež biotop


habituácia

v etológii jednoduchá forma učenia sa, pri ktorej opakovanie podnetu vedie k strate odozvy naň


historicky známy areál rozšírenia

geograficky definovaný areál rozšírenia (taxónu), ako je dokumentovaný, známy alebo predpokladaný z minulosti 


hniezdny okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na hniezdenie; reprodukčný okrsok u vtákov; pozri tiež domovský okrsok, potravný/lovný okrsok, teritórium


horúce miesto biodiverzity

pozri ohnisko biodiverzity


hromadné vymieranie

pozri masové vymieranie


hrozby

(v zmysle definícií IUCN) súhrnný termín pre faktory s nepriaznivým vplyvom na organizmy a ekosystémy (negatívne, ohrozujúce, stresové, rizikové) aktívne v minulosti, v súčsnosti aj v budúcnosti; pozri tiež rizikový faktor, stresy