Sobota, 1 október 2022, 17:46
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
O

oblak

viditeľná sústava nepatrných častíc vody alebo ľadu, prípadne oboch, v ovzduší. Táto sústava môže obsahovať i väčšie častice vody alebo ľadu a tiež iné častice pochádzajúce napríklad z priemyselných exhalátov, dymu alebo prachu. V súčasnosti sa pojmom „oblak“ dnes označujú aj také oblaky, ktoré sú ľudským okom nepostrehnuteľné, ale sú detegované inými prostriedkami (napr. družicovým pozorovaním v infračervenej oblasti).

odpad

vzniká pri každej premene látky, tvorí sa pri ťažbe a spracovaní surovín, z obalov na tovar a z vlastných výrobkov po ukončení ich životnosti, ako aj v procese výroby energie.

oxidačný stres

porušenie rovnováhy tvorby radikálov a ich zneškodňovania v živom organizme, pričom dochádza k poškodeniu životne dôležitých molekúl (DNA, lipidov a proteínov).