Pondelok, 24 január 2022, 21:36
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
R

reflektancia

odrážavosť.

rekuperácia

spätné získavanie tepla, teda dej, v priebehu ktorého sa do budovy privádzaný vzduch predhrieva teplom odpadového vzduchu. 

relevantné látky

látky podobného charakteru ako prioritné látky s tým rozdielom, že environmentálne normy kvality pre tieto látky sú určené na úrovni SR.

retencia

zastavenie alebo zadržanie odtekajúcich vôd z povodia vo vodnej nádrži, emisií vypúšťaných do ovzdušia, vplyvu chemických, fyzikálnych alebo biologických faktorov, negatívne vplývajúcich na životné prostredie. 

rizosféra

časť pôdy, v ktorej žijú mikroorganizmy podporujúce výživu a rast rastlín a vyskytujú sa ich koreňové systémy.

ropa

je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a v menšej miere aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné). Vznikla pravdepodobne rozkladom zvyškov uhynutých rastlín a živočíchov. Je základnou surovinou petrochemického priemyslu.

rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

používa sa na vyjadrenie hydrofóbneho charakteru rozpustených organických zlúčenín. Vyjadruje distribúciu medzi oktanolom a vodou, kde ako reprezentant organických rozpušťadiel bol vybraný oktanol: Kow=Cokt/CH20. Cokt je koncentrácia organickej zlúčeniny v oktanole a CH20 vo vode. Vo všeobecnosti sa za hydrofóbne látky považujú zlúčeniny s hodnotou Kow >100.