Pondelok, 24 január 2022, 21:39
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
A

aerosól

čiastočky v pevnom a kvapalnom skupenstve v plynnej látke.


aglomerácia

oblasť, v ktorej sú osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrované, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody do ČOV alebo na miesto ich konečného vypúšťania. Existencia aglomerácie je nezávislá na existencii stokovej siete a nezávisí ani od existencie ČOV.

agrochemikálie

pesticídy alebo hnojivá vyrábané na použitie v poľnohospodárstve

Aitkenove jadrá

atmosférické častice s veľkosťou v rozsahu od 0,01 μm až po 0,10 μm. 


akumulátory

rastliny, ktoré sú schopné rásť v prostredí so zvýšeným obsahom ťažkých kovov a hromadiť (akumulovať) ich vo vysokých koncentráciách vo svojich pletivách bez toho, aby kovy na ne pôsobili toxicky. 

asimilácia

tvorba výživných látok, napríklad ako fotosyntéza pri rastlinách, kde rastlina premieňa svetelnú energiu na energiu chemických väzieb. 

atmosféra

plynný obal Zeme skladajúci sa z troposféry, stratosféry, mezosféry, termosféry a exosféry.