Piatok, 28 január 2022, 23:56
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
B

biologická diverzita

variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov (terestrických, morských a ostatných vodných), ktorých súčasťou sú organizmy. Je to teda diverzita v rámci druhu a diverzita ekosystémov.

biologická spotreba kyslíka (BSK)

množstvo kyslíka, ktoré spotrebujú mikroorganizmy pri biochemickej oxidácii organických látok pri 20 °C a zvolenom čase inkubácie. Vyjadruje sa buď v % TSK (teoretickej spotreby kyslíka na oxidáciu molekuly na oxid uhličitý a vodu podľa stechiometrického výpočtu), alebo v % CHSK (chemickej spotreby kyslíka), pokiaľ chemické zloženie skúšanej látky nie je známe. Index pri symbole BSK znamená počet dní inkubácie (napr. BSK28).

biomasa

1. organická hmota, hmota živých organizmov na ploche; zvyčajne sa vyjadruje ako hmotnosť sušiny na jednotku plochy. 

2. všetky organizmy prítomné v ekosystéme v okamihu pozorovania. 


biometylácia

enzymatický proces prebiehajúci v bunkách organizmov (prebieha za účasti enzýmov) a predstavuje prenos metylovej skupiny (CH3‒) na atóm kovu alebo polokovu. Pojem bioalkylácia označuje prenos alkylovej (metylová, etylová, propylová a ďalšie) skupiny na atóm kovu alebo polokovu. Medzi alkylové skupiny patrí aj metylová skupina, ale keďže prenos metylovej skupiny v prírode sa vyskytuje oveľa častejšie ako ktorejkoľvek inej alkylovej skupiny, tak prenos metylovej skupiny sa označuje biometylácia a prenos ostatných skupín sa nazýva bioalkylácia. Biometylácia (a bioalkylácia) prebieha nielen v bunkách mikroorganizmov (baktérie, mikroskopické huby), ale taktiež aj u ostatných skupín organizmov (vyššie huby, rastliny, živočíchy vrátane človeka).

bioremediácia

proces očistenia prostredia (dekontaminácia) živými organizmami. 

biosféra

1. časť zemského obalu so žijúcimi organizmami, v ktorej prebiehajú ich životné procesy. 

2. sféra s vhodnými podmienkami pre život na Zemi, zahŕňajúca časti ostatných sfér: litosféry, pedosféry, hydrosféry, atmosféry a kryosféry. Jej súčasťou je aj rastlinstvo, živočíšstvo a mikroorganizmy.