Pondelok, 24 január 2022, 21:12
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
E

ekvivalentný obyvateľ (EO)

množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5 - ATM), ktorá je ekvivalentná znečisteniu produkovanému jedným obyvateľom, t.j. 60 g BSK5 (ATM) za deň.

emisia

látka, ktorá je vypúšťaná (vnášaná) zo zdrojov do atmosféry, ktorú svojou prítomnosťou znečisťuje (úlety škodlivín zo zdrojov).

endokrinné disruptory

exogénne látky, ktoré menia funkciu endokrinného systému živočíchov a rastlín imitovaním alebo interferenciou s funkciou prírodných hormónov a následne nepriaznivo vplývajú na zdravý organizmus. 

evapotranspirácia

strata vody z pôdy a vegetácie do atmosféry. Potenciálna evapotranspirácia môže byť vypočítaná z fyzikálnych vlastností prostredia, napríklad dopadajúcim žiarením, rýchlosťou vetra a teplotou. Aktuálna (skutočná) evapotranspirácia je obvykle nižšia než potenciálna, lebo závisí na prísune vody zo zrážok alebo z pôdnych zásob. 

exklúdery

rastliny, ktoré sa vyhýbajú stresu vyvolaného kovom. 

exosféra

najvyššia časť atmosféry nad 400 km od zemského povrchu.