Pondelok, 24 január 2022, 20:26
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
K

Kjótsky protokol

doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy. Stanovuje právne obmedzujúce podmienky týkajúce sa emisií skleníkových plynov z priemyselných krajín. Priemyselné krajiny ako také musia podľa protokolu znížiť svoje emisie šiestich skleníkových plynov (CO2, metánu, oxidu dusného, hydrofluórokarbónov, perfluórkarbónov a fluoridu sírového) asi o 5 % pod úroveň z roku 1990 v období prvého záväzku od roku 2008 do roku 2012. Kjótsky protokol vstúpil do platnosti vo februári 2005. Do začiatku roka 2009 ratifikovalo protokol 183 štátov a Európska únia.

kogenerácia

proces, pri ktorom sa vyrába spoločne teplo a elektrina. Zariadenie, ktoré spája výrobu tepelnej energie pre kúrenie s výrobou elektrického prúdu, sa nazýva kogeneračná jednotka.

kolektor

je akýsi transformátor energie elektromagnetických vĺn na tepelnú energiu a súčasne je aj výmenníkom predávajúcim tepelnú energiu hmoty kolektorovej dosky teplonosnej tekutine.

konvekcia

prúdenie, alebo prenos látky a energie prúdením (šírenie tepla prúdením, prenos vlhkosti vzduchu nerovnomerným ohrievaním povrchu Zeme).

kreozot

zmes fenolov používaná najmä v lekárstve na dezinfekciu.