Pondelok, 24 január 2022, 20:04
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
N

nenasýtená zóna

nenasýtená zóna alebo aj zóna aerácie je zvlášť biologicky a chemicky aktívny povrch pôdy, pôsobí ako rozhodujúci filter pre transport vody a roztokov a teda určuje risk zamorenia podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.

nitrofilné druhy

organizmy, ktoré sú viazané na prostredie s vyšším obsahom dusíka.

norma environmentálnej kvality (ENK)

znamená koncentráciu konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode, sedimentoch alebo živých organizmoch, ktorá sa nesmie prekročiť z dôvodu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.