Pondelok, 24 január 2022, 21:53
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
P

patogén

mikroorganizmus alebo vírus vyvolávajúci chorobu iného organizmu.

peptid

je organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká zlúčením viacerých aminokyselín. Jednotlivé aminokyseliny, viazané v definovanom poradí (sekvencii), sú spojené do jedného nerozvetveného reťazca. Aminokyseliny v peptide sú navzájom pospájané amidovou väzbou - peptidová väzba. Peptidmi sa označujú relatívne krátke reťazce aminokyselín s 50 (vo všeobecnosti maximálne 100) aminokyselinami.

povrchový odtok

pri nadmerných zrážkach nedochádza k infiltrácii vody do pôdy, tá odteká po povrchu.

prírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda (biotické, vodné, nerastné, rekreačné, a pod.). Súhrn prírodných zdrojov sa označuje ako prírodné bohatstvo. 

pyrolýza

termický (tepelný) rozklad organických látok na nízkomolekulové zlúčeniny, ktoré sa môžu využívať k syntéznym výrobam alebo ako vykurovací olej, príp. vykurovací plyn. Podľa druhu spracovávaného materiálu a požadovaných produktov sa tento rozklad uskutočňuje pri atmosférickom, zvýšenom alebo aj zníženom tlaku za vysokých alebo nízkych teplôt.