Diverzita krajiny

rôznorodosť krajiny je chápaná ako vyjadrenie početných vzťahov, ktoré existujú v danom čase medzi jedincom alebo spoločenstvom a topograficky definovaným územím, ktorého vzhľad je výsledkom kombinácie pôsobenia prírodných a ľudských faktorov v určitom čase. Diverzita krajiny značne ovplyvňuje zvyšovanie a znižovanie počtu druhov v krajinných zložkách a zároveň tu existuje spätná väzba. Štrukturálne sa jednotlivé typy  krajiny líšia v distribúcii druhov, energie a látok. Látková a funkčná rôznorodosť krajiny sa prejavuje bohatosťou členenia pôdnych a substrátových profilov, reliéfu a bohatosťou druhov v biocenózach. 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete