Ekostabilizačná účinnosť

je mierou pre klasifikovanie ekostabilizačnej situácie. Vyjadruje schopnosť vegetácie stabilizovať povrch (pôdu) pred eróziou a vitalitu vegetácie, ktorá podmieňuje zvrátenie stavu nerovnováhy v krajine. Ekostabilizačná účinnosť je klasifikovaná u každého vegetačného prvku (lesy, trvalé trávne porasty, nelesná stromová a krovinová vegetácia, ostatná vegetácia) (zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ).


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete