Ekostabilizačné prvky v krajine

sú prírodné prvky s relatívne vyššou ekologickou stabilitou ekologicky významné segmenty krajiny biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, významné krajinné prvky.   


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete