Ekoton

okraj - prechodné pásmo medzi dvomi a viacerými rôznymi spoločenstvami, napr. medzi lesom a lúkou, kde dochádza k náhlej zmene ekologických podmienok, a tým aj k zmenám spoločenstiev. Dobre vyvinuté ekotonové spoločenstvá obsahujú obvykle organizmy, charakteristické pre obe dotykové spoločenstvá a naviac druhy, žijúce len v pásme ekotonu. Hranica súvislých lesných porastov s inými prirodzenými, či kultúrnymi spoločenstvami väčšinou nie je ostrá. Okraj lesa tvorí pás stromov a krovín, tzv. plášť a pás bylín, tzv. lem. Typické floristické zloženie plášťových a lemových spoločenstiev je výsledkom miešania druhov lúčnych a lesných spoločenstiev a druhov lesných okrajov, ktoré sú schopné prevládať. Šírka lemov a ich floristické zloženie závisí od špecifických podmienok stanovišťa, od typu dotykových spoločenstiev a od vplyvu človeka. Pri hodnotení fragmentov lesa a pri výbere či návrhu prvkov ÚSES je dôležité poznať podiel ekotonových spoločenstiev a vnútorného lesného prostredia. Rozlohou príliš malé stromové porasty (pod 3 ha v našich podmienkach) majú charakter ekotonových spoločenstiev. Väčšinou majú funkciu interakčných prvkov. 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete