Fragment

viacvýznamový termín v biológii, v krajinnej ekológii časť pôvodne väčšieho prírodného celku, napr. fragment lesa, ktorý vznikol v dôsledku rozširovania poľnohospodárskej pôdy, výstavby diaľnice, sídla ap. Fragment je charakterizovaný plochou, tvarom, rozlohou, okrajom, stupňom izolácie, kvalitou biotopov,  konektivitou, charakterom okolitého prostredia atď. Existuje priama súvislosť medzi počtom rastlinných a živočíšnych druhov a charakteristikami fragmentu (fragmentácia). Veľkosť a tvar fragmentu lesa výrazne ovplyvňuje ekologické procesy v závislosti od dĺžky okraja. Fragment lesa s plochou 100 ha štvorcového tvaru bude mať nižší pomer obvodu a plochy a väčší podiel vnútorného lesného prostredia, ako fragment rovnakej rozlohy, ale obdĺžnikového tvaru. Fragmenty prírodných biotopov sú často zaraďované medzi prvky ÚSES. 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete