Fragmentácia, rozdrobovanie

rozdelenie súvislého prírodného celku na niekoľko menších častí fragmentov, ktoré sú od seba oddelené väčšími, či menšími plochami odlišných vlastností oproti pôvodnému prírodnému celku, napr. poľami, či zastavaným územím. Tento proces je spojený tiež so zvyšovaním počtu izolovaných rastlinných aj živočíšnych populácií. Z pohľadu súčasnej ekosozológie je fragmentácia biotopov (prípadne ich úplná likvidácia) považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú úbytok druhov až zánik organizmov, citlivých na zmenšovanie rozlohy ich prirodzených biotopov. Všeobecne druhová diverzita klesá so znižujúcou sa rozlohou fragmentov. Biokoridory môžu zmierniť negatívne vplyvy fragmentácie a uľahčiť pohyb rastlín a živočíchov medzi zvyškami prírodných biotopov. Fragmentácia biotopov vedie k rozdeleniu populácií na subpopulácie (metapopulácia). Každá subpopulácia je tým viac zraniteľná, čím je menšia. Ako príklad fragmentácie môžeme v našich podmienkach uviesť vedenie diaľnice cez lesný komplex. V toto prípade je žiaduce pristúpiť aj k technickým opatreniam na zmiernenie účinkov rozdelenia lesných komplexov napr. pomocou ekoduktov, tunelov pre živočíchy, viaduktov ap.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete