Insularizácia (zostrovňovanie) krajiny

je výsledkom procesu rozdrobovania teda fragmentácie prírodných celkov, zmenšovania rozlohy fragmentov, zväčšovania vzdialenosti medzi nimi, alebo vnášania nepriechodných bariér do krajiny. Zatiaľ čo zmenšenie plochy prirodzených spoločenstiev ovplyvňuje veľkosť populácií,  fragmentácia obmedzuje ich šírenie. Dôsledkom je v oboch prípadoch ohrozenie až vyhynutie populácií. Ďalším prejavom insularizácie je strata rôznorodosti stanovíšť. Jednou z reakcií na tento proces je aj vytváranie rôznych typov chránených území, v ktorých by sa zachovali zostávajúce prírodné prvky. 


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete