Interakčný prvok

prvok územného systému ekologickej stability, ktorý sprostredkuje priaznivé pôsobenie ostatných ekologicky významných krajinných segmentov na okolité menej stabilné územie zvyčajne na miestnej úrovni. Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tvorí interakčný prvok „určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov (napr. trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero) prepojený(é) na  biocentrá a biokoridory, ktorými zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom“. Ide väčšinou o prírodné prvky s rozlohou menšou ako 3 ha, typu remízok či skupín stromov alebo o užšie líniové porasty ako stromoradia, vetrolamy, brehové porasty a pod.


»  Výkladový slovník - Ochrana prírody a krajiny - Ekologické siete